การช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบปัญหารายได้ไม่เพียงพอชำระหนี้สหกรณ์ จ.ศรีสะเกษ


          เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2562 นางสาวทิพวรรณ สิงห์คะนอง นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ และทีมงานกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ ไปติดต่อประสานงานโครงการพักชำระหนี้ต้นเงินและลดดอกเบี้ยให้สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่ปลูกข้าว ปีการผลิต 2559/60 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561) ณ สำนักงานสหกรณ์การเกษตรปรางค์กู่ จำกัด อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ

          นางสาวทิพวรรณ ฯ แจ้งให้ทราบ โครงการพักชำระหนี้ต้นเงินและลดดอกเบี้ยให้สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่ปลูกข้าว ปีการผลิต 2559/60 มีจุดมุ่งหมายเพื่อบรรเทาภาระหนี้สินและลดต้นทุนในการประกอบอาชีพทำนาของสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร โดยรัฐจัดสรรงบประมาณเป็นเงินอุดหนุนชดเชยดอกเบี้ยเงินกู้จ่ายให้แก่สหกรณ์แทนสมาชิกในระหว่างช่วงเวลาพักชำระหนี้ เพื่อให้สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร มีโอกาสนำเงินที่ต้องส่งชำระหนี้ไปใช้ฟื้นฟูอาชีพสร้างรายได้เพิ่ม ระยะเวลาดำเนินการตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2559 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2561 รวมระยะเวลา 2 ปี

          ผลการดำเนินงานในปีแรก สหกรณ์การเกษตรปรางค์กู่ จำกัด มีสมาชิกสหกรณ์สมัครใจเข้าร่วมโครงการ ฯ ได้รับการพักหนี้ต้นเงินและลดดอกเบี้ย จำนวน 54 ราย มูลหนี้ต้นเงินที่ได้รับการพักชำระหนี้ จำนวน 3,435,762.85 บาท ดอกเบี้ยที่ได้รับการชดเชย จำนวน 69,697.62 บาท และในปีที่ 2 สมาชิกร่วมโครงการ ฯ จำนวน 3 ราย มูลหนี้ต้นเงินที่ได้รับการพักชำระหนี้ จำนวน 179,000.00 บาท ดอกเบี้ยที่ได้รับการชดเชย จำนวน 4,351.96 บาท

          โครงการพักชำระหนี้ ฯ ดังกล่าว นอกจากช่วยเหลือเกษตรกรผู้มีหนี้สินค้างชำระกับสหกรณ์ ให้สามารถหยุดพักส่งเงินชำระหนี้ได้ชั่วคราว เพื่อเปิดโอกาสการสร้างเสริมอาชีพเพิ่มรายได้ สามารถส่งเงินที่กู้ยืมกลับคืนให้กับสหกรณ์ ฯ เพื่อให้เกิดสภาพคล่องทางการเงินและมีทุนหมุนเวียนดำเนินกิจการ ที่สำคัญเพื่อให้บริการสินเชื่อแก่เกษตรกรรายอื่นซึ่งมีความจำเป็นต้องใช้เงินทุนในการประกอบอาชีพ ได้อย่างทั่วถึงกัน