การรักษาวินัยทางการเงินเพื่อสร้างเสถียรภาพเงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร จ.ศรีสะเกษ


          เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2562 นางสาวยุพาพร จันทร นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ ไปติดตามการชำระหนี้เงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร “โครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มเกษตรกรเพื่อเข้าถึงแหล่งเงินทุนในการผลิตและการตลาด ” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ในพื้นที่อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ

          นางสาวยุพาพร ฯ แจ้งว่า ตามที่ กรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้จัดสรรวงเงินกู้ยืมกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร ให้สำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 9,610,000.- บาท (เก้าล้านหกแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) เพื่อเสริมสร้างสภาพคล่องเงินทุนให้กับกลุ่มเกษตรกร ในเขตพื้นที่ จ.ศรีสะเกษ ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการจัดหาปัจจัยการผลิตการเกษตร รวบรวมและแปรรูปผลผลิต ที่เหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการของเกษตรกรสมาชิก โดยพิจารณาจัดสรรให้เฉพาะกลุ่มเกษตรกรที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามที่กรมส่งเสริมสหกรณ์กำหนดไว้ จำนวน 30 แห่ง กู้ยืมเงินโดยไม่ต้องเสียดอกเบี้ย แต่ต้องชำระภายในเวลาตามที่กำหนดในสัญญาเงินกู้ หากผิดนัดชำระจะต้องจ่ายค่าปรับอัตราร้อยละ 3

          กลุ่มเกษตรกรเป้าหมายการติดตามเร่งรัดหนี้สินในครั้งนี้ จำนวน 1 แห่ง ได้แก่ กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ขนุน ตำบลขนุน อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ ได้กู้ยืมเงินกองทุนสงเคราะห์ ฯ จำนวน 150,000 บาท นำไปจัดหาปัจจัยการผลิต โดยบริการในรูปแบบสินเชื่อ (เงินกู้) ให้แก่สมาชิกจำนวน 13 ราย ขณะนี้ใกล้ถึงกำหนดชำระหนี้เหลือเวลาไม่กี่วันจะครบกำหนดแล้วแต่ยังไม่ได้ส่งชำระหนี้ตามสัญญา

          ทั้งนี้ ได้รับแจ้งจากกรรมการกลุ่ม ฯ ว่าอยู่ระหว่างการดำเนินงาน จึงได้ขอความร่วมมือคณะกรรมการกลุ่ม ฯ ช่วยกันออกติดตามเร่งรัดหนี้สิน และ ชี้แจงทำความเข้าใจขอความร่วมมือจากสมาชิก ส่งเงินชำระหนี้กลับคืนกองทุน ฯ เพื่อให้มีปริมาณเงินเพียงพอใช้หมุนเวียนให้บริการสินเชื่อสนับสนุนการดำเนินงานกลุ่มเกษตรกรอื่น ๆ ที่มีความจำเป็นได้ทั่วถึงกันทั่วทั้งประเทศ โดยติดตามเร่งรัดหนีสินส่งชำระได้ตามกำหนด ภายในวันที่ 29 มีนาคม 2562 ตามที่ระบุในสัญญา ฯ จะไม่ต้องเสียค่าปรับร้อยละ 3 และ เป็นการรักษาเครดิตทางการเงิน โอกาสต่อไปหากมีความจำเป็นด้านเงินทุนอีกครั้งก็จะได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการผู้พิจารณาเงินกู้ ฯ ให้ความช่วยเหลือกู้ยืมเงินไปช่วยเหลือสมาชิกได้ตามประสงค์