สำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษร่วมส่งเสริมการรวมกลุ่มสร้างความเข้มแข็ง เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของเกษตรกร


          เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2562 ทีมงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ ประกอบด้วย นายสมร จวบกระโทก ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 นางสาวยุพาพร จันทร นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ และ นางธัญมน พละการ นักวิชาการสหกรณ์ สังกัดกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ ไปร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต (Field day) ก่อนเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ประจำปี 2562 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) เครือข่าย หมู่ที่ 6 ต.คอนกาม อ.ยางชุมน้อย จ.ศรีสะเกษ โดยมีนายนายสุพร ธีรโรจน์ชาลี นายอำเภอยางชุมน้อย จ.ศรีสะเกษ เป็นประธานการจัดงาน ฯ

          นางสาวยุพาพรฯ แจ้งว่า ตามที่หน่วยราชการอำเภอยางชุมน้อยร่วมมือกันจัดให้มีกิจกรรมวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต (Field day) ก่อนเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ประจำปี 2562 ในวันพุธ ที่ 27 มีนาคม 2562 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) เครือข่าย หมู่ที่ 6 ต.คอนกาม อ.ยางชุมน้อย จ.ศรีสะเกษ เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ให้เกษตรกรมีการใช้เทคโนโลยี/นวัตกรรมและข้อมูลในการผลิตทางการเกษตร นำไปสู่การลดต้นทุนการผลิต เพิ่มผลผลิต พัฒนาคุณภาพผลผลิต การแปรรูป และการเชื่อมโยงตลาด รวมถึงการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ โดยน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอพียงมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิต

          ทั้งนี้ เป็นไปตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาภาคการเกษตรให้เกิดความยั่งยืน กำหนดให้หน่วยงานต่างๆ ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ไปเปิดจุดให้บริการทางการเกษตรในพื้นที่เพื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ความรู้สู่ประชาชน

          ในส่วนของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ ได้ร่วมจัดนิทรรศการและเปิดจุดบริการ เพื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินงานและกิจกรรมด้านต่าง ๆ ได้แก่ หลักการ อุดมการณ์ และวิธีการสหกรณ์ ขั้นตอนการจัดตั้งสหกรณ์ การกำกับดูแลสหกรณ์ เน้นกิจกรรมการรวมกลุ่มเพื่อพัฒนาชุมชน การเชื่อมโยงเครือข่ายความร่วมมือระหว่าง ศพก. กับสหกรณ์ เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ประชาชน การจัดงานดังกล่าวมีหน่วยงานร่วมทำกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การปล่อยปลาคืนสู่ธรรมชาติ การสาธิตการหยอดเมล็ดพันธุ์ การเลี้ยงแมงดานา การทำหญ้าหมักสำหรับอาหารสัตว์ และ การแจกเมล็ดพันธุ์พืช ฯลฯ