การมีส่วนร่วมพัฒนาตามนโยบายรัฐและป้องกัน/แก้ไขปัญหาของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร จ.ศรีสะเกษ

          เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2562 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญและสร้างความเข้าใจในแนวทางการแก้ไขปัญหาระดับพื้นที่ ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุมพิทยาลงกรณ์ ภายในบริเวณที่ทำการ ฯ กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดูแลส่งเสริมสหกรณ์ และ ผู้แทนจากสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในเขตพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ รวมทั้งสิ้นจำนวน 50 คน

          นางอัญชลี ศรีหามาตย์ สหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ กล่าวถึงที่มาของการประชุม ฯ เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการป้องกันแก้ไขปัญหาของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรและพัฒนาภาคการผลิตในระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จุดมุ่งหมายเพื่อให้คำแนะนำ ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาและกำกับสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็ง ป้องกันและแก้ไขปัญหาของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร และพัฒนาภาคการผลิตในระดับจังหวัด

          กรมส่งเสริมสหกรณ์กำหนดให้มีการจัดประชุม ฯ จำนวน 3 ครั้ง เพื่อขับเคลื่อนนโยบายภาครัฐ มุ่งสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับเกษตรกร โดยประชุมชี้แจงและติดตามผลการสร้างความเข้าใจให้เกิดความร่วมมือปฎิบัติตามแนวทางในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาในพื้นที่ ให้ดำเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน ประเด็นสำคัญได้แก่ แนวทางการกำกับดูแล การตรวจการสหกรณ์ การส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน และ สร้างการมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

          สำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ จึงได้จัดประชุม ฯ ครั้งนี้เป็นครั้งแรกโดยเชิญผู้แทนสหกรณ์การเกษตรซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายองค์กรหลักระดับอำเภอ จำนวน 22 สหกรณ์ พร้อมด้วยสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรอื่น ๆ ที่สนใจเข้าร่วมการประชุม ฯ เพื่อชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายต่างๆ ของกรมส่งเสริมสหกรณ์และแนวทางการดำเนินงานเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาเพื่อการพัฒนาสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

          ผู้เข้าร่วมประชุม ฯ ได้มีการแบ่งกลุ่มร่วมกันวิเคราะห์หาแนวทางการป้องกันและแก้ไขข้อบกพร่อง เพื่อกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในการดำเนินงานของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ประเด็นสำคัญ 6 เรื่อง ได้แก่ 1. ปัญหาเกี่ยวกับหลักประกัน 2. ปัญหาเกี่ยวกับหนี้ค้างนาน/หนี้ผิดนัดชำระ 3. ปัญหาเกี่ยวกับลูกหนี้การค้า 4. ปัญหาเกี่ยวกับสินค้าขาดบัญชีและเงินสดขาดบัญชี 5. ปัญหาลูกหนี้เงินกู้กองทุนสวัสดิการเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ 6. ปัญหาเงินรับฝากจากบุคคลภายนอก

          ข้อสรุปจากผลการวิเคราะห์ที่เกิดจากการระดมความคิดร่วมกันในครั้งนี้ จะใช้ประโยชน์ในการปฎิบัติให้เป็นแนวทางเดียวกัน เพื่อการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ และให้เกิดความรู้ความเข้าใจร่วมกันขับเคลื่อนงานตามแนวนโยบายของรัฐบาล เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนได้ในโอกาสต่อไป