ศรีสะเกษ เร่งเดินหน้านำแนวพระราชดำริประยุกต์ใช้เพื่อขับเคลื่อนและพัฒนาสหกรณ์อย่างยั่งยืน


          สำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำ แผนยกระดับสหกรณ์โดยประยุกต์ใช้แนวพระราชดำริเป็นแนวทางการขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาสหกรณ์อย่างยั่งยืน (บันได 7 ขั้น) โดยมีนางอัญชลี ศรีหามาตย์ สหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการจัดประชุม ฯ พร้อมด้วยทีมงานจากกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ และกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4 ร่วมกันดำเนินงานในระหว่างเดือนมีนาคม 2562 รวม 3 ครั้ง กลุ่มเป้าหมายได้แก่ กรรมการ ฝ่ายจัดการและสมาชิกสหกรณ์ ผู้เข้าร่วมการประชุม ฯ จำนวนรุ่นละ 30 คน รวมทั้งสิ้น 90 คน

          รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 26 มีนาคม - 27 มีนาคม 2562 ณ สหกรณ์การเกษตรภูสิงห์ จำกัด อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ
          รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 27 มีนาคม - 28 มีนาคม 2562 ณ สหกรณ์การเกษตรทับทิมสยาม 06 จำกัด อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ
          รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 28 มีนาคม - 29 มีนาคม 2562 ณ สหกรณ์การเกษตรทับทิมสยาม 07 จำกัด อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ

          นางอัญชลี ฯ กล่าวว่า การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการดังกล่าว เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้แนวพระราชดำริในการขับเคลื่อนและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร อย่างยั่งยืน โดยการวิเคราะห์ องค์ประกอบที่สำคัญไปปรับใช้ในการดำเนินงานและบริหารจัดการสหกรณ์ให้มีประสิทธิภาพและเพิ่มประสิทธิผล เป็นขบวนการสู่การพัฒนาในระดับประชาชน/ชุมชน/สหกรณ์ อย่างเป็นลำดับขั้น บนพื้นฐานของความสมัครใจภายใต้ศักยภาพ สภาพภูมิสังคม/อัตลักษณ์/ขนบธรรมเนียม/ข้อบังคับของสหกรณ์

          ที่ประชุม ฯ เน้นการมีส่วนร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์เรียนรู้ นำไปสู่การจัดกิจกรรมสร้างความร่วมมือระหว่างสหกรณ์และสมาชิก โดยเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การประยุกต์ใช้แนวพระราชดำริเพื่อการพัฒนาสหกรณ์อย่างยั่งยืน ตามกระบวนการบันได 7 ขั้น สู่การรวมกลุ่มที่ยั่งยืน เริ่มจากการเก็บข้อมูลเชิงลึกของคณะกรรมการ ฝ่ายจัดการ สมาชิกสหกรณ์ เพื่อจัดทำแผนการพัฒนาหรือยกระดับและฟื้นฟูกิจการสหกรณ์ โดยเฉพาะสหกรณ์ตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

          ทั้งนี้ แนวทางดำเนินการเพื่อแปลงความคิดไปสู่การปฎิบัติ ใช้แนวคิดที่ได้สรุปเป็นขั้นตอน สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก เว็บไซต์สำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ หัวข้อเรื่อง รายงานฉบับสมบูรณ์ “บันได 7 ขั้นสู่การรวมกลุ่มที่ยั่งยืน” หรือ เข้าถึงข้อมูลได้โดยตรงตามลิงค์ที่นำมาแสดงต่อไปนี้
          https://drive.google.com/file/d/1-5nlZhk5ljGYsIImLOCL6pikxBildco2/view