ศรีสะเกษ อนุมัติเงินทุน 8.9 ล้านบาท เพื่อสนับสนุนและพัฒนาธุรกิจของสหกรณ์


          เมื่อวันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2562 นายนพ พงศ์ผลาดิสัย ปลัดจังหวัดศรีสะเกษ ได้รับมอบหมายจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ ระดับจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 3/2562 ณ ห้องประชุมพิทยาลงกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ

          นางอัญชลี ศรีหามาตย์ สหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ เปิดเผยว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้จัดสรรวงเงินกู้ยืมกองทุนพัฒนาสหกรณ์ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของสหกรณ์ จำนวน 64,000,000.-บาท โดยจัดสรรเป็นเงินกู้ยืมโครงการปกติ 55,000,000.-บาท และโครงการพิเศษ 9,000,000.-บาท

          ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาและมีมติอนุญาตให้สหกรณ์ในจังหวัดศรีสะเกษ กู้เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ (กพส.) คิดอัตราดอกเบี้ยต่ำให้กับสหกรณ์นำไปใช้เป็นทุนดำเนินการ เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 8.9 ล้านบาท โดยมีสหกรณ์ได้รับการพิจารณาจัดสรรเงินกู้ยืมครั้งนี้ จำนวน 6 แห่ง ได้แก่
          1. สหกรณ์การเกษตรทรายทองร่วมใจพัฒนา จำกัด จำนวน 800,000.-บาท เพื่อเป็นทุนให้สมาชิกกู้ยืมประกอบอาชีพการเกษตร (ปลูกข้าว) ตามโครงการสนับสนุนการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของสหกรณ์ (ปีที่ 3) (โครงการพิเศษ)
          2. สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านหนามแท่ง จำกัด จำนวน 1,300,000.-บาท วัตถุประสงค์เพื่อเป็นทุนให้สมาชิกกู้ยืมประกอบอาชีพการเกษตร (ปลูกข้าว)
          3. สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านหนองโอง จำกัด จำนวนเงิน 300,000.-บาท วัตถุประสงค์เพื่อเป็นทุนให้สมาชิกกู้ยืมประกอบอาชีพการเกษตร (ปลูกข้าว)
          4. สหกรณ์ผู้ปลูกหอมแดงกันทรารมย์ จำกัด จำนวนเงิน 1,500,000.00 บาท วัตถุประสงค์เพื่อเป็นทุนให้สมาชิกกู้ยืมประกอบอาชีพการเกษตร (ปลูกหอมแดง)
          5. สหกรณ์การเกษตรบึงบูรพ์ จำกัด จำนวนเงิน 3,000,000.00 บาท วัตถุประสงค์เพื่อจัดหาสินค้ามาจำหน่าย (ปุ๋ย)
          6. สหกรณ์การเกษตร นพค.กรป.กลาง ศรีสะเกา จำกัด จำนวนเงิน 2,000,000.00 บาท วัตถุประสงค์เพื่อเป็นทุนให้สมาชิกกู้ยืมประกอบอาชีพการเกษตร (ปลูกข้าว)

          นางอัญชลี ฯ กล่าวเพิ่มเติม สหกรณ์ที่ได้รับการสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนเพื่อนำไปพัฒนาธุรกิจเพิ่มสภาพคล่องทางการเงิน จำเป็นต้องใช้จ่ายเงินกู้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดเป็นไปตามวัตถุประสงค์ และ ให้ตรวจสอบติดตามผลการใช้เงินกู้ของสมาชิก ป้องกันการใช้เงินผิดประเภท เพื่อลดความเสี่ยงในการชำระคืน หากสมาชิกไม่รักษาวินัยทางการเงินอาจเกิดปัญหาหนี้ค้าง กระทบต่อสภาพคล่องของสหกรณ์ ดังนั้น คณะกรรมการ ฯ และ ฝ่ายจัดการ ของสหกรณ์ ฯ ต้องมีการวางแผนบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด