บริการด้านสหกรณ์เพื่อเสริมสร้างศักยภาพศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร จ.ศรีสะเกษ


          เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2562 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ มอบภารกิจให้เจ้าหน้าที่ นายสมพร แสนบุราณ เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส สังกัดกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 5 นางสาวทิพวรรณ สิงห์คะนอง นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ และ นางธัญมน พละการ นักวิชาการสหกรณ์ สังกัดกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ ไปร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต (Field day) ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ตำบลหนองฮาง อำเภอเบญจลักษ์ โดยมี ว่าที่ร้อยตรีสุรจิต เอี่ยมธรรม นายอำเภอเบญจลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการจัดงาน ฯ

          นางสาวทิพวรรณฯ แจ้งว่า การจัดกิจกรรมวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต (Field day) ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ตำบลหนองฮาง อำเภอเบญจลักษ์ ที่ตั้ง 52 หมู่ที่ 6 บ้านสร้างเม็ก ตำบลหนองอ้าง อำเภอเบญจลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ จุดมุ่งหมายเพื่อ
          1. กระตุ้นให้เกษตรกรเริ่มต้นการผลิตในปีการเพาะปลูกใหม่ โดยใช้เทคโนโลยีและภูมิปัญญาที่มีความเหมาะสม
          2. หน่วยงานต่าง ๆ เปิดจุดให้บริการด้านการเกษตรตามภารกิจ เพื่อสนับสนุนเกษตรกรเริ่มต้นการผลิตในปีการเพาะปลูกใหม่
          3. เผยแพร่ให้เกษตรกรรู้จักและใช้ประโยชน์จากศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร และศูนย์เครือข่ายที่มีอยู่ในพื้นที่
 
          เกษตรกรในพื้นที่ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ตำบลหนองฮาง ฯ มีผลผลิตหลักที่เป็นเป้าหมายการพัฒนา คือ ข้าว โดยเน้นการลดต้นทุนการผลิต จากค่าเฉลี่ย 4,500 บาทต่อไร่ ให้เหลือ 4,000 บาทต่อไร่

          การดำเนินงานของศูนย์ ฯ ประกอบด้วย ฐานความรู้ จำนวน 6 ฐาน ได้แก่ 1) การทำปุ๋ยหมักและน้ำหมักชีวภาพ 2) การปรับปรุงบำรุงดิน 3) มาตรฐานสินค้าเกษตร/การผลิตข้าวคุณภาพ GAP 4) การแปรรูปผลผลิตสินค้าเกษตร 5) การตลาดและการรวมกลุ่มสร้างเครือข่าย และ 6) เศรษฐกิจพอเพียง เกษตรทฤษฏีใหม่ เกษตรผสมผสาน ไร่นาส่วนผสม การเลี้ยงปลา และ การใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า

          เกษตรกรและผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานมาจากอำเภอเบญจลักษ์ และ พื้นที่ใกล้เคียง จำนวน 100 คน โดยมีหน่วยงานราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดจุดบริการและให้ความรู้รวมทั้งจัดกิจกรรมต่าง ๆ ประกอบด้วย
          กิจกรรมหลัก คือ การถ่ายทอดความรู้โดยใช้สถานีเรียนรู้ที่มีเนื้อหาสอดคล้องกัน จำนวน 4 สถานี ได้แก่
          สถานีที่ 1 เทคโนโลยีการปรับปรุงบำรุงดิน โดย สถานีที่ดินศรีสะเกษ
          สถานีที่ 2 การลดต้นทุนการผลิตข้าวคุณภาพ โดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวศรีสะเกษ และนายวิชิต อนันเทภา เกษตรกรต้นแบบ
          สถานีที่ 3 การผลิตและการใช้สารชีวภัณฑ์ในการป้องกันกำจัดโรคพืช โดย สำนักงานเกษตรอำเภอเบญจลักษ์
          สถานีที่ 4 การบันทึกบัญชีครัวเรือนเบื้องต้น การรวมกลุ่มโดยวิธีการสหกรณ์ (สนง.สหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ)

          กิจกรรมรอง คือ การให้บริการและจัดนิทรรศการถ่ายทอดความรู้จากหน่วยงานต่าง ๆ

          กิจกรรมเสริม คือ การแสดงและจำหน่ายสินค้าของกลุ่มแม่บ้านและวิสาหกิจชุมชน อำเภอเบญจลักษ์