คณะกรรมการกลางกลุ่มเกษตรกร จ.ศรีสะเกษ ร่วมจัดทำแผนพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งกลุ่มเกษตรกร


          เมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๒ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการบริหารจัดการกลุ่มเกษตรกร (ระดับอำเภอ/ระดับจังหวัด) ณ ห้องประชุมหมื่นพิทยาลงกรณ์ กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน ๕๙ คน ประกอบด้วย ประธานคณะกรรมการกลางกลุ่มเกษตรกรระดับจังหวัด คณะกรรมการกลุ่มเกษตรกรระดับอำเภอ/ระดับจังหวัด กรรมการและสมาชิกกลุ่มเกษตรกร ข้าราชการที่รับผิดชอบกลุ่มเกษตรกรระดับจังหวัด

          นางอัญชลี ศรีหามาตย์ สหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ ประธานในพิธีเปิดการประชุม ฯ และบรรยายในหัวข้อ การสร้างเครือข่ายและการเชื่อมโยงการตลาดองค์กรหลักระดับอำเภอ ร่วมกับวิทยากรท่านอื่น ๆ ได้ให้ความรู้และจัดเวทีระดมความคิดเพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุม ฯ การมีส่วนร่วมจัดทำแผนขับเคลื่อนและพัฒนาเพื่อสร้างความเข้มแข็งกลุ่มเกษตรกร เน้นพัฒนาด้านการบริหารจัดการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล การ สร้างเครือข่ายเชื่อมโยงการตลาดเพื่อพัฒนาธุรกิจ และ ส่งเสริมพัฒนาสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐาน

          นางสุวรรณี อาจสุโพธิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ เปิดเผยว่าจุดมุ่งหมายการประชุม ฯ เพื่อระดมความคิดเห็นในการแก้ไขปัญหาของกลุ่มเกษตรกร เน้นสมาชิกกลุ่มเกษตรกรผู้มีแนวคิดรักความก้าวหน้า มีศักยภาพในการพัฒนากลุ่ม ฯ ร่วมมือกันขับเคลื่อนแผนพัฒนาการดำเนินงานและแผนธุรกิจ ของกลุ่มเกษตรกร เป้าหมายสำคัญนำไปเป็นแนวทางพิจารณากำหนดแผนงาน/โครงการ ร้างความเข้มแข็งกลุ่มเกษตรกร ดำเนินการโดยสำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อสนองนโยบายรัฐบาลในการสร้างความกินดีอยู่ดีของสมาชิก ผู้ประกอบอาชีพด้านการเกษตรกร นั่นเอง