ศรีสะเกษอนุมัติเงินกู้กองทุนสงเคราะห์เกษตรกร 9.46 ล้านบาท สนับสนุนการรวมกลุ่มของเกษตรกร


          เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2562 นางอัญชลี ศรีหามาตย์ สหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนสงเคราะห์เกษตรกร โครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับ
กลุ่มเกษตรกรเพื่อเข้าถึงการผลิตและการตลาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุมพิทยาลงกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ เห็นชอบให้กลุ่มเกษตรกร กู้เงิน 9.46 ล้านบาท

          นางอัญชลี ฯ เปิดเผยว่า กรมส่งเสริมสหกรณ์ในฐานะหน่วยงานส่งเสริมและพัฒนากลุ่มเกษตรกร ได้จัดทำโครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มเกษตรกรเพื่อเข้าถึงการผลิตและการตลาด เสริมสร้างสภาพคล่องด้านเงินทุน เป้าหมายเป็นกลุ่มเกษตรกรที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ใช้สิทธิกู้ยืมไปเป็นเงินทุนหมุนเวียนจัดหาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร รวบรวมและแปรรูปผลผลิต ให้เหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการของสมาชิก โดยพิจารณาตามศักยภาพของแต่ละกลุ่มเกษตรกร รวมทั้งสภาพกิจกรรมการผลิตและการตลาดจัดทำนำเสนอเป็นโครงการ ฯ ให้ได้รับเงินกู้ยืมปลอดดอกเบี้ย ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี พ.ศ.2559 - 2564) ปัจจุบันดำเนินการเข้าสู่ปีที่ 4 แล้ว

          ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จังหวัดศรีสะเกษได้รับการจัดสรรวงเงินกู้ยืมเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของกลุ่มเกษตรกรที่เสนอโครงการ ฯ ยื่นคำขอกู้ ผ่านคณะกรรมการพิจารณาเงินกู้ฯ โดยได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ อนุมัติเงินกู้ยืมให้กลุ่มเกษตรกร จำนวน 28 แห่ง เพื่อนำไปดำเนินงานตามโครงการ ฯ รวมทั้งสิ้น 9,460,000.- บาท

          โครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มเกษตรกรเพื่อเข้าถึงการผลิตและการตลาด จึงเป็นโครงการที่สร้างโอกาสการเข้าถึงแหล่งเงินทุนให้กับเกษตรกร เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาและสร้างความยั่งยืน โดยการเพิ่มทุนภายใน เพื่อให้การบริหารจัดการกลุ่มเกษตรกรมีศักยภาพและเข้มแข็ง ก่อให้เกิดประโยชน์แก่เกษตรกรผู้เป็นสมาชิกกลุ่มเกษตรกรได้อย่างแท้จริง