การปรับปรุงบริการด้านเงินทุนเพื่อจัดหาปัจจัยการผลิตช่วยเหลือเกษตรกร จ.ศรีสะเกษ


          เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษโดย นางสาวอาภัตรา ศรีเมือง เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ ให้บริการแก่คณะกรรมการดำเนินการ ผู้จัดการ และเจ้าหน้าที่บัญชี สหกรณ์การเกษตรบึงบูรพ์ จำกัด ได้เดินทางมาจัดทำสัญญากู้ยืมเงิน และสัญญาค้ำประกัน เงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์

          นางสาวอาภัตรา ฯ แจ้งว่า ตามที่คณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้ กองทุนพัฒนาสหกรณ์ ระดับจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2562 ได้พิจารณาและอนุญาต ให้สหกรณ์การเกษตรบึงบูรพ์ จำกัด กู้เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ จำนวน 3,000,000.-บาท (สามล้านบาทถ้วน) วัตถุประสงค์เพื่อจัดหาสินค้ามาจำหน่าย (ปุ๋ย)

          สำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ ได้รับการนัดหมายจากผู้แทนสหกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการกู้ยืมเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ ฯ ต้องการจัดทำเอกสารสัญญาและรายละเอียดต่าง ๆ นำมาให้ตรวจสอบความถูกต้องและลงลายมือชื่อเป็นสักขีพยานร่วมกัน เพื่อความสะดวกรวดเร็วจึงได้มอบหมายเจ้าหน้าที่เตรียมความพร้อมเพื่อให้บริการและดำเนินการให้เสร็จสิ้น สามารถนำเสนอเอกสารการขอกู้ยืม ฯ เสนอต่อสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ พิจารณาอนุมัติเบิก - จ่าย เงินกู้ยืมฯ ภายในหนึ่งวัน

           กระบวนการและขั้นตอนให้บริการด้านเงินทุนของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ ได้รับการปรับปรุงพัฒนาเพื่อลดเวลาการดำเนินงานให้สั้นลง หากสหกรณ์มีความจำเป็นเร่งเบิก - จ่ายเงินกู้ เพื่อนำไปแก้ไขปัญหาและช่วยเหลือด้านเงินทุนให้กับสหกรณ์และสมาชิกได้ทันสถานการณ์ ก็จะดำเนินการและบริการสหกรณ์ตามความประสงค์ เช่นกรณีดังกล่าว