สำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษร่วมรณรงค์ปุ๋ยสั่งตัดลดต้นทุนแก่เกษตรกรในพื้นที่ ศพก.


          เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ มอบให้ นางสาวทิพวรรณ สิงห์คะนอง นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ ร่วมกับ คณะกรรมการดำเนินการและเจ้าหน้าที่ สหกรณ์การเกษตรขุขันธ์ จำกัด ไปร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต (Field day) ก่อนเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ประจำปี 2562 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรเครือข่ายตำบลสำโรงตาเจ็น (ศพก. เครือข่าย) หมู่ที่ 16 ตำบลสำโรงตาเจ็น อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยมี นายจำนง ทองกลม หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานเปิดงานฯ

          นางสาวทิพวรรณฯ แจ้งว่า วัตถุประสงค์การจัดงานเพื่อกระตุ้นให้เกษตรกรเริ่มต้นการผลิตในปีการเพาะปลูกใหม่โดยใช้เทคโนโลยีและภูมิปัญญาที่มีความเหมาะสมกับพื้นที่ เผยแพร่ให้เกษตรกรได้รู้จักและใช้ประโยชน์จากศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรและศูนย์ ฯ เครือข่าย ตลอดจนจัดให้มีการบริการทางการเกษตรจากหน่วยงานต่าง ๆ

          ศูนย์เรียนรู้ ฯ แห่งนี้ เป็นแปลงเรียนรู้การจัดการศัตรูมะพร้าวและปาล์มน้ำมัน ปี 2562 ตามโครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร ส่งเสริมและให้บริการการจัดการศัตรูพืชสำคัญในพื้นที่ผลิตสินค้าเกษตร และเป็นศูย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎีใหม่/เกษตรผสมผสาน

          กิจกรรมหลัก คือ การถ่ายทอดความรู้โดยใช้สถานีเรียนรู้ที่มีเนื้อหาสอดคล้องกัน จำนวน 6 สถานี ได้แก่
          สถานีที่ 1 การลดต้นทุนการผลิต
          สถานีที่ 2 การเพิ่มผลผลิต
          สถานีที่ 3 การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร
          สถานีที่ 4 การบริหารจัดการด้านการตลาด
          สถานีที่ 5 การใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า
          สถานีที่ 6 เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎีใหม่/เกษตรผสมผสาน

          ในส่วนของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ ได้ร่วมกิจกรรมในสถานีที่ 4 การบริหารจัดการด้านการตลาด โดยร่วมจัดนิทรรศการเพื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินงานและกิจกรรมด้านต่าง ๆ ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้แก่ การส่งเสริมการรวมกลุ่ม การเชื่อมโยงเครือข่ายความร่วมมือระหว่าง ศพก. กับสหกรณ์ ทั้งนี้ สหกรณ์การเกษตรขุขันธ์ จำกัด ได้นำปุ๋ยสั่งตัด สูตร 15-15-15 ผลิตโดยสหกรณ์ ฯ ไปแจกจ่ายให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมงานได้ทดลองใช้ฟรี พร้อมให้คำแนะนำการใช้ปุ๋ย ฯ เพื่อลดต้นทุนการผลิตและบำรุงพื้นที่เพาะปลูกให้มีธาตุอาหารที่สมบูรณ์ ผลผลิตมีคุณภาพดี สร้างรายได้เพิ่มแก่เกษตรกร การจัดงานวันนี้ มีเกษตรกรและผู้สนใจมาจากอำเภอขุขันธ์และพื้นที่ใกล้เคียงเข้าร่วมงานและรับบริการ ประมาณ 100 คน