สำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษจัดหน่วยเคลื่อนที่บริการประชาชนด้านการสหกรณ์

          เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562 สำนักสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายบรรยง หอมสิน ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ พร้อมด้วยทีมงาน ฯ ไปร่วมออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ ร่วมกับส่วนราชการต่าง ๆ เพื่อให้บริการประชาชน ณ วัดบ้านหนองบัวดง หมู่ที่ 6 ตำบลหนองบัวดง อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ โดยมีนายธงชัย เจริญพานิชย์กุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการจัดงาน ฯ

          นายบรรยงค์ ฯ แจ้งภารกิจในส่วนของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ ได้ร่วมจัดนิทรรศการ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานสหกรณ์ เพื่อให้เกษตรกร นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ได้มีความรูและเข้าใจในระบบสหกรณ์/การรวมกลุ่มในการสร้างความเข้มแข็ง โดยเปิดจุดให้บริการแนะนำ เผยแพร่ความรู้เรื่องหลักการ อุดมการณ์ วิธีการสหกรณ์ และ ส่งเสริมการออมเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันทางการเงิน รวมทั้งการจัดกิจกรรมตอบปัญหาด้านสหกรณ์เพื่อมอบรางวัลเป็นแรงจูงใจ การออกหน่วยบริการ ฯ ครั้งนี้ มีผู้สนใจมารับบริการรวมทั้งสิ้น จำนวน 168 คน