สหกรณ์ศรีสะเกษ รณรงค์ส่งเสริมสมาชิกผสมปุ๋ยใช้เองลดต้นทุนทำการเกษตร


          เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2562 นางอัญชลี ศรีหามาตย์ สหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานจัดการอบรม “ โครงการอบรมส่งเสริมปุ๋ยผสมใช้เองผ่านสหกรณ์การเกษตรเพื่อลดต้นทุนการผลิตให้แก่เกษตรกร ” โดยมีเจ้าหน้าที่จากสำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ เจ้าหน้าที่และผู้แทนสมาชิก สหกรณ์การเกษตรห้วยทับทัน จำกัด เข้าร่วมอบรมดังกล่าว จำนวน 100 คน เข้าร่วมประชุม ฯ ณ ห้องประชุม สำนักงานสหกรณ์การเกษตรห้วยทับทัน จำกัด อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ

           นางอัญชลี ฯ กล่าวว่า โครงการดังกล่าว เป็นไปตามมาตรการเกษตรประชารัฐ โดยบูรณาการความร่วมมือกันของหน่วยงานต่างๆ ในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้ความรู้เกี่ยวกับประโยชน์ของการใช้ปุ๋ยผสมเอง การแนะนำการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน จุดมุ่งหมายให้เกษตรกรมีความรู้และเข้าใจประโยชน์การใช้ปุ๋ยผสมเอง โดยดำเนินการผ่านกลไกของขบวนการสหกรณ์เริ่มจากสมาชิกแล้วขยายผลไปยังเกษตรกรทั่วไป

          กลุ่มเป้าหมายเข้ารับการอบรม ได้แก่บุคลากรของสหกรณ์ จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ (1) สหกรณ์การเกษตรเมืองศรีสะเกษ จำกัด จัดอบรมไปแล้วเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562 และ (2) สหกรณ์การเกษตรห้วยทับทัน จำกัด เข้ารับการอบรมในครั้งนี้ โดยติดต่อขอความร่วมมือจาก ศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ กรมวิชาการเกษตร และ สถานีพัฒนาที่ดินศรีสะเกษ กรมพัฒนาที่ดิน จัดส่งเจ้าหน้าที่/ผู้เชี่ยวชาญ ไปร่วมการบรรยายให้ความรู้แก่ผู้รับการอบรม ฯ

          สำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ หวังเป็นอย่างยิ่งให้ผู้เข้าร่วมอบรม ฯ นำความรู้ไปขยายผลสู่เกษตรกรเพื่อปฎิบัติให้ได้ผลจริง และ หมั่นศึกษาหาความรู้เพื่อพัฒนาการผลิต รวมถึงแนวทางการปฏิบัติที่ถูกต้องในการใช้ปุ๋ยผสมใช้เอง สามารถคำแนะนำส่งเสริมเกษตรกรในการลดต้นทุนปัจจัยการผลิต ได้ผลผลิตมีคุณภาพและมีปริมาณต่อไร่มากขึ้น นำไปสู่การเพิ่มรายได้และลดรายจ่าย สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับเกษตรกรได้ ต่อไป