ศรีสะเกษ อนุมัติเงินกู้ยืมกองทุนพัฒนาสหกรณ์เพิ่มเติม 18.30 ล้านบาท เพื่อสนับสนุนสหกรณ์


          เมื่อวันอังคารที่ 30 เมษายน 2562 นายธงชัย เจริญพานิชย์กุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ ระดับจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 4/2562 ณ ห้องประชุมพิทยาลงกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ

          ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาและมีมติอนุญาตให้สหกรณ์ในจังหวัดศรีสะเกษ กู้เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ (กพส.) โดยกู้ยืมเงินในอัตราดอกเบี้ยต่ำ นำไปใช้เป็นทุนดำเนินการ เป็นเงินทั้งสิ้น 18.30 ล้านบาท เพื่อเพิ่มศักยภาพในการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ให้มีคุณภาพ และ สามารถให้บริการสมาชิกได้อย่างมีประสิทธิภาพ

          นางอัญชลี ศรีหามาตย์ สหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ เปิดเผยว่า สหกรณ์ที่ได้รับการพิจารณาจัดสรรเงินกู้ยืมในครั้งนี้ รวมทั้งสิ้น 7 สหกรณ์ (วงเงิน 18.30 ล้านบาท) ได้แก่
          1. สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านหนองแก้ว จำกัด จำนวน 500,000.-บาท เพื่อเป็นทุนให้สมาชิกกู้ยืมประกอบอาชีพการเกษตร (ปลูกข้าว)
          2. สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านหนองแวง จำกัด จำนวน 800,000.-บาท เพื่อเป็นทุนให้สมาชิกกู้ยืมประกอบอาชีพการเกษตร (ปลูกข้าว)
          3. สหกรณ์ผู้ปลูกพืชผักผลไม้กันทรลักษ์ จำกัด จำนวนเงิน 3,000,000.-บาท เพื่อจัดหาสินค้ามาจำหน่าย (ปุ๋ยเคมี)
          4. สหกรณ์การเกษตรน้ำฝนแต้ จำกัด จำนวนเงิน 3,000,000.-บาท เพื่อเป็นทุนให้สมาชิกกู้ยืมประกอบอาชีพการเกษตร (ปลูกข้าว)
          5. สหกรณ์การเกษตรปรางค์กู่ จำกัด จำนวนเงิน 5,000,000.-บาท เพื่อจัดหาสินค้ามาจำหน่าย (ปุ๋ย)
          6. สหกรณ์การเกษตรพยุห์ จำกัด จำนวนเงิน 3,000,000.-บาท เพื่อจัดหาสินค้ามาจำหน่าย (ปุ๋ย)
          7. สหกรณ์การเกษตรเพื่อเกษตรกรไทยอำเภอราษีไศล จำกัด จำนวนเงิน 3,000,000.-บาท เพื่อเป็นทุนให้สมาชิกกู้ยืมประกอบอาชีพการเกษตร (ปลูกข้าว)

          การอนุมัติเงินกู้ดังกล่าว เพื่อสนับสนุนและช่วยเหลือสหกรณ์ให้มีทุนหมุนเวียนเพื่อดำเนินกิจการและสร้างความเข้มแข็งให้กับสหกรณ์ ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดสหกรณ์ต้องนำเงินกู้ยืมที่ได้รับอนุมัติไปใช้ให้ตรงตามวัตถุประสงค์ และ ต้องตรวจสอบติดตามผลการใช้เงินกู้ของสมาชิก มิให้ใช้เงินผิดประเภท ลดความเสี่ยงในการชำระคืน ป้องกันไม่ให้เกิดมีสภาวะหนี้ค้างนาน กระทบต่อสภาพคล่องทางการเงินของสหกรณ์ ฯ โดยจัดทำแผนการบริหารจัดการเงินให้มีประสิทธิภาพ และ ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด