การปฎิบัติภารกิจงานด้านตรวจการสหกรณ์ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ


          เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายเจ้าหน้าที่ นายธรรมรัตน์ ปราบงูเหลือม ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจการสหกรณ์ พร้อมด้วย นายณัชพล บุญเนตร นิติกร ไปตรวจแนะนำการดำเนินงาน สหกรณ์การเกษตรกันทรลักษ์ จำกัด ณ ที่ทำการ ฯ 278 ถนนกันทรลักษ์-ศรีสะเกษ ตำบล น้ำอ้อม อำเภอ กันทรลักษ์ จังหวัด ศรีสะเกษ

          นายธรรมรัตน์ ฯ ได้สอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการดำเนินงานของสหกรณ์การเกษตรกันทรลักษ์ จำกัด เพื่อรับทราบปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินธุรกิจ ใช้เป็นข้อมูลนำไปกำหนดแผนงานเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์ ฯ ทั้งนี้ เนื่องจากสหกรณ์ ฯ เกี่ยวข้องกับบุคคลหลายฝ่ายจำนวนมาก จึงได้ให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการดำเนินการและฝ่ายจัดการของสหกรณ์ ฯ

          ขอให้ผู้บริหารสหกรณ์ ฯ ยึดถือและปฏิบัติตามระเบียบ/ข้อบังคับ รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ดำเนินกิจการและบริหารงานให้ถูกต้องตามหลักการและวิธีการสหกรณ์ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ตามที่ได้กำหนดไว้ เพื่อป้องกันมิให้มีความเสี่ยงและข้อบกพร่องเกิดความเสียหายต่อสหกรณ์และสมาชิกได้ ทั้งนี้ หากบุคลากรทุกฝ่าย (คณะกรรมการ ฯ ฝ่ายจัดการ สมาชิก) มีความสามัคคี เสียสละร่วมมือกัน ก็จะพัฒนาสหกรณ์ให้เข้มแข็งเจริญก้าวหน้า เป็นที่พึ่งพาช่วยเหลือสมาชิก สามารถยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรให้ดียิ่งขึ้นได้ ต่อไป