สหกรณ์ศรีสะเกษส่งเสริมสมาชิกทำเกษตรกรรมแบบยั่งยืน

          วันที่ 8 พฤษภาคม 2562 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นางสาวชุรีกรณ์ จันทะศรี นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ และ ทีมงานข้าราชการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ ร่วมกับเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ฯ ไปติดตามผลการดำเนินงานของเกษตรกรกลุ่มเป้าหมาย ผู้ได้รับการสนับสนุนเงินทุนเพื่อสร้างระบบน้ำในไร่นา ภายใต้โครงการส่งเสริมเกษตรผสมผสานในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

          นางสาวชุรีกรณ์ ฯ แจ้งให้ทราบ กรมส่งเสริมสหกรณ์จัดสรรเงินอุดหนุนให้กับสหกรณ์การเกษตรเมืองศรีสะเกษ จำกัด และ สหกรณ์โคนมศรีสะเกษ จำกัด เพื่อส่งเสริมสมาชิกทำการเกษตรแบบผสมผสาน โดยมีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ ฯ จำนวนทั้งสิ้น 69 ราย ประกอบด้วย ๑. สมาชิกสหกรณ์การเกษตรเมืองศรีสะเกษ จำกัด จำนวน 53 ราย ๒. สหกรณ์โคนมศรีสะเกษ จำกัด จำนวน 16 ราย

          แนวทางและการดำเนินงานส่งเสริมการเกษตรแบบผสมผสานในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ดังกล่าว เป็นไปตามความต้องการของเกษตรกรผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ ฯ โดยจัดทำแผนการผลิต และ การจำหน่าย การเชื่อมโยงเครือข่ายจัดหาปัจจัยการผลิตและสร้างช่องทางการตลาดเพื่อรองรับผลผลิต เพิ่มมูลค่าผลผลิตการเกษตร ในโอกาสนี้ได้นำพันธุ์ไม้และไก่ ปลา ไปแจกจ่ายเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการ ฯ

          โครงการส่งเสริมเกษตรผสมผสาน ฯ เป็นรูปแบบการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนรูปแบบหนึ่งจากทั้งหมด 5 รูปแบบ ได้แก่
          1. เกษตรทฤษฎีใหม่
          2. วนเกษตร
          3. เกษตรผสมผสาน
          4. เกษตรอินทรีย์
          5. เกษตรธรรมชาติ
          เป็นทางเลือกการดำรงชีวิตและประกอบอาชีพของเกษตรกรรายย่อย โดยรูปแบบและวิธีการทำการเกษตรอย่างยั่งยืน จะขึ้นอยู่กับศักยภาพและความเหมาะสมของสภาพแวดล้อมในแต่ละพื้นที่และการตัดสินใจเลือกของเกษตรกร ซึ่งพิจารณาจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่ใน ภูมินิเวศ ฐานความรู้ ภูมิปัญญา และ ประสบการณ์การทำการเกษตรที่สั่งสมของเกษตรกร รวมทั้งพื้นฐานทางสังคม ที่สนับสนุนเกษตรกร มีการช่วยเหลือเกื้อกูล และ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน จุดมุ่งหมายเพื่อสร้างเสริมรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกร ให้มั่นคง ยั่งยืน ได้ต่อไป