การศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาการบริหารจัดการธุรกิจผลไม้และการส่งออกผลไม้ (ทุเรียน) จังหวัดศรีสะเกษ


          เมื่อวันที่ 9 - 11 พฤษภาคม 2562 นางอัญชลี ศรีหามาตย์ สหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ นำเจ้าหน้าที่จากสำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการสหกรณ์ ฝ่ายจัดการสหกรณ์ จากสหกรณ์การเกษตรกันทรลักษ์ จำกัด สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินกันทรลักษ์ จำกัด และ สหกรณ์ผู้ปลูกพืชผักผลไม้กันทรลักษ์ จำกัด ตัวแทนสมาชิกสหกรณ์ผู้ปลูกทุเรียน จำนวน 20 คน ไปศึกษาดูงานการบริหารจัดการธุรกิจผลไม้และการส่งออกผลไม้ (ทุเรียน) ณ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี สหกรณ์การเกษตรนายายอาม จำกัด อำเภอ นายายอาม จังหวัดจันทบุรี และ สหกรณ์การเกษตรเขาคิชฌกูฏ จำกัด อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี

          นางอัญชลี ฯ แจ้งว่า สำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ จัดทำโครงการศึกษาดูงานการบริหารจัดการธุรกิจผลไม้และการส่งออกผลไม้ (ทุเรียน) จังหวัดศรีสะเกษ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อขับเขื่อนงานตามนโยบายรัฐบาล ในการส่งเสริมและสนับสนุนให้สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่ผลิตสินค้าเกษตรเพิ่มบทบาทในฐานะผู้ซื้อพืชผล รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปและการส่งออกได้ โดยเน้นพัฒนามาตรฐานผลผลิตและสร้างความเข้มแข็งให้แก่สมาชิกและชุมชน เริ่มจากเกษตรกรผู้เป็นสมาชิกของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร รวมกันผลิตสินค้าให้มีคุณภาพได้มาตรฐานและปลอดภัย โดยดำเนินการผ่านกลไกของขบวนการสหกรณ์ จากนั้นขยายผลไปยังเกษตรกรทั่วไป

          การศึกษาดูงานครั้งนี้ ได้รับความรู้และเกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการผลิตและการจัดจำหน่ายทุเรียนเป็นอย่างดี และจะได้นำความรู้ไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสหกรณ์และเกษตรกรชาวสวนทุเรียนในจังหวัดศรีสะเกษเพื่อการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานผลผลิต รวมทั้งสหกรณ์ ฯ จะได้พัฒนาการบริหารจัดการให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล สร้างโอกาสทางการตลาดให้กับทุเรียนศรีสะเกษ ให้สามารถแข่งขันทั้งตลาดภายใน
และต่างประเทศ สร้างรายได้และผลตอบแทนที่ดีแก่เกษตรกร ต่อไป