๘ สหกรณ์การเกษตร จ.ศรีสะเกษ จับมือร่วมกัน ขับเคลื่อนโครงการปุ๋ยผสมใช้เองลดต้นทุนเกษตรกร

          เมื่อวันที่วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ นางอัญชลี ศรีหามาตย์ สหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุมเพื่อหารือการดำเนินงาน ตามโครงการปุ๋ยผสมใช้เองผ่านสหกรณ์การเกษตรเพื่อลดต้นทุนการผลิตให้แก่เกษตรกร ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมพิทยาลงกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ

          โดยมีผู้แทนสหกรณ์กลุ่มเป้าหมาย ๘ แห่ง เข้าร่วมการะชุม ฯ ประกอบด้วย
          ๑. สหกรณ์การเกษตรเมืองศรีสะเกษ จำกัด
          ๒. สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. ศรีสะเกษ จำกัด
          ๓. สหกรณ์การเกษตรศรีกันทรารมย์ จำกัด
          ๔. สหกรณ์การเกษตรโนนคูณ จำกัด
          ๕. สหกรณ์การเกษตรเขื่อนช้าง จำกัด
          ๖. สหกรณ์การเกษตรห้วยทับทัน จำกัด
         ๗. สหกรณ์การเกษตรขุขันธ์ จำกัด
         ๘. สหกรณ์การเกษตรเบญจลักษ์ จำกัด

          นางอัญชลี ฯ กล่าวว่า สำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ ได้สำรวจความต้องการปุ๋ยผสมใช้เองของสหกรณ์การเกษตรและกลุ่มเกษตรกร ในเขตพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษทั้งจังหวัดเสร็จสิ้นแล้ว จึงได้นัดหมายผู้เกี่ยวข้องไปร่วมการประชุม ฯ หารือกันเพื่อให้ได้ข้อสรุปกำหนดแนวทางดำเนินงาน โดยใช้วิธีรวมกันซื้อแม่ปุ๋ยให้ได้ปริมาณมากพอที่จะสร้างอำนาจต่อรองด้านราคา จุดประสงค์เพื่อลดต้นทุนการผลิตให้แก่เกษตรกรสมาชิก"

          หลังจากเสร็จสิ้นการประชุม ฯ ในวันนี้ จะได้มอบหมายสหกรณ์แกนนำ ๒ แห่ง ช่วยกันไปเจรจาตกลงด้านราคาในการซื้อวัตถุดิบต่อไป สำหรับปริมาณการสั่งซื้อแม่ปุ๋ยร่วมกันในรอบแรก จำนวนรวมทั้งสิ้น ๔๑๖ ตัน โดยที่ประชุม ฯ เห็นชอบให้สหกรณ์การเกษตรเบญจลักษ์ จำกัด และ สหกรณ์การเกษตรเมืองศรีสะเกษ จำกัด ดำเนินการร่วมกัน มอบหมายเจ้าหน้าที่ไปเจรจากับผู้จำหน่ายปัจจัยการผลิต เพื่อให้ได้ราคาที่เหมาะสม สามารถลดต้นทุนทำการเกษตร ช่วยเหลือสมาชิกต่อไป

          ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ นี้ มีสหกรณ์การเกษตรเข้าร่วมโครงการ ฯ รวมทั้งสิ้น ๘ สหกรณ์ เป็นสหกรณ์ที่มีความพร้อมนำร่องดำเนินการเป็นปีแรก ทั้งนี้ โครงการส่งเสริมปุ๋ยผสมใช้เองผ่านสหกรณ์การเกษตรเพื่อลดต้นทุนการผลิตให้แก่เกษตรกร มีวัตถุประสงค์เพื่อให้สมาชิกสถาบันเกษตรกรได้ใช้ปุ๋ยเคมีที่มีความเหมาะสมตามค่าวิเคราะห์ธาตุอาหารพืชในดิน ซึ่งจะเป็นการลดต้นทุนการผลิตให้แก่สมาชิก ผ่านกลไกการให้บริการของระบบสหกรณ์ โดยหากต้องการเงินทุน สามารถขอรับการสนับสนุนสินเชื่อได้จาก ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2 เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนในการจัดหาแม่ปุ๋ยสำหรับบริการแก่เกษตร