ขบวนการสหกรณ์ศรีสะเกษรวมพลังร่วมกันทำความดีถวายในหลวงรัชกาลที่ ๑๐


          เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2562 นางอัญชลี ศรีหามาตย์ สหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธี ฯ ทำความดีเพื่อเฉลิมพระเกียรติ โดยชวนเชิญบุคลากรในสังกัดสำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ รวมทั้งผู้แทนจากสหกรณ์ที่จัดตั้งขึ้นในเขตพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษไปทำกิจกรรมร่วมกัน

          นางอัญชลี ฯ เปิดเผยว่า กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้จัดทำ โครงการสหกรณ์รวมใจภักดิ์ พัฒนารักษาสิ่งแวดล้อม น้อมนำพระราชปณิธานความดีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยกำหนดให้สำนักงานสหกรณ์จังหวัดซึ่งมีที่ทำการอยู่ทุกจังหวัดทั่วประเทศ จัดกิจกรรมทำความดีโดยพร้อมเพรียงกันทั่วประเทศภายในวันเดียวกัน

          ด้วยพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ทรงให้การสนับสนุนและเสียสละทุนทรัพย์และทรัพย์สินส่วนพระองค์ ให้ความช่วยเหลือเกษตกรกลุ่มชาวสวนผักชะอำ รวมตัวกันเพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดี โดยใช้แนวคิดและหลักการตามวิธีการสหกรณ์ จัดตั้งสถาบันเกษตรกรที่เข้มแข็ง คือ สหกรณ์การเกษตรหุบกระพง จำกัด และ ประสบความสำเร็จเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ขบวนการสหกรณ์

          พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในหลวงรัชกาลที่ ๑๐ ทรงเจริญรอยตามพระยุคลบาท พระบาทสมเด็จ พระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และ สมเด็จพระนางเจ้ำสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ เพื่อแบ่งเบาพระราชภาระของทั้งสองพระองค์ ในการส่งเสริมการพัฒนาอาชีพ การพัฒนาแหล่งน้ำ และ ดูแลความเป็นอยู่ของราษฎรผู้ยากไร้ในถิ่นทุรกันดาร ทำให้ทรงเข้าพระราชหฤทัยถึงความทุกข์สุขของประชาชนทุกหมู่เหล่าอย่างทั่วถึง

          เพื่อเป็นการน้อมนำแนวทางจิตอาสา ในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มาขยายผลต่อยอดสร้างจิตสำนึกสาธารณะให้กับทุกภาคส่วน เพื่อเป็นการสืบสานพระราชปณิธานบำเพ็ญตนเป็นผู้ให้ ภายใต้โครงการจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” และ เพื่อให้ขบวนการสหกรณ์ ได้แสดงความจงรักภักดี ความกตัญญูกตเวที สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในวาระมหามงคลสมัยพิเศษยิ่งนี้ ขบวนการสหกรณ์ในจังหวัดศรีสะเกษ จึงได้รวมพลังร่วมใจทำกิจกรรมตามที่กำหนดร่วมกันไว้และบรรลุเป้าหมายในทุกกิจกรรม

          สำหรับกิจกรรมทั้งหมดในวันนี้ ประกอบด้วย การร่วมกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยการปลูกต้นไม้ และ ทำความสะอาดบริเวณสถานที่ ทั้งที่ทำการของสำนักงานสหกรณ์จังหวัด ฯ และ ที่ทำการของสหกรณ์ จุดมุ่งหมายให้เกิดประโยชน์สุขแก่สังคมและประชาชนทั่วไป