สำนักสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษหนุนสหกรณ์ ใช้ประโยชน์อุปกรณ์การตลาด เพื่อสร้างเสริมรายได้เพิ่มเกษตรกร

          เมื่อวันที่ ๒๒ - ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ นางอัญชลี ศรีหามาตย์ สหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุม “ โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการเชื่อมโยงธุรกิจแปรรูปข้าวในจังหวัดศรีสะเกษ ” (ภายใต้โครงการเพิ่มคุณภาพข้าวเปลือกและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เพื่อรองรับ AEC) ณ ห้องประชุมพิทยาลงกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ

          นางอัญชลี ฯ แจ้งให้ทราบ กลุ่มเป้าหมายเป็นสหกรณ์ที่ดำเนินธุรกิจแปรรูปข้าวเปลือก รวมทั้งสิ้น ๕ สหกรณ์ ได้แก่.-
          ๑.สหกรณ์การเกษตรเมืองศรีสะเกษ จำกัด
          ๒. สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.ศรีสะเกษ จำกัด
          ๓. สหกรณ์การเกษตรยางชุมน้อย จำกัด
          ๔. สหกรณ์การเกษตรศรีกันทรารมย์ จำกัด
          ๕. สหกรณ์การเกษตรกันทรลักษ์ จำกัด

          ผู้เข้าร่วมการประชุม ฯ ประกอบด้วย ผู้แทนจากสหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการ ฯ และ เจ้าหน้ที่ส่งเสริมสหกรณ์ รวมทั้งสิ้น ๓๐ คน จุดมุ่งหมายเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และ รวบรวมปัญหา/อุปสรรค เพื่อเป็นแนวทางปรับปรุงแก้ไขในการดำเนินธุรกิจและการเชื่อมโยงด้านการตลาด โดยหาข้อสรุปเพื่อกำหนดแผนการตลาดใช้เป็นแนวทางการทำงานร่วมกัน

          สำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ นำตัวแทนสหกรณ์และเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ ผู้ทำหน้าที่รับผิดชอบดูแลส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์ ไปศึกษาดูงาน ณ สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. สุรินทร์ จำกัด จังหวัดสุรินทร์ เป็นสหกรณ์ที่ประสบความสำเร็จในธุรกิจการแปรรูปข้าวสาร

          นางสาวกมลทิพย์ พิมพ์เสน ผู้จัดการสหกรณ์ ฯ ได้สรุปบรรยายเพื่อนำเสนอผลการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ ฯ จากนั้นนำคณะศึกษาดูงานไปเยี่ยมชมกระบวนการรวบรวม การแปรรูป และ การบรรจุภัณฑ์ ฯลฯ
คณะตัวแทนของสหกรณ์ผู้เดินทางไปศึกษาดูงานในครั้งนี้ ได้รับความพึงพอใจและให้ความสนใจเป็นอย่างดี ได้สอบถามและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านเทคนิคการผลิตและการตลาดร่วมกัน ได้ข้อคิดนำไปปฏิบัติเป็นข้อสรุปร่วมกัน โดยสหกรณ์ ทั้ง ๕ สหกรณ์ จะร่วมมือกันให้เกิดการเชื่อมโยงการผลิตและการตลาดสร้างรายได้เพิ่มแก่เกษตรกร

          ในเบื้องต้น ได้กำหนดแนวทางการดำเนินงาน โดย สหกรณ์ที่ขาดแคลนอุปกรณ์การตลาดหรือขาดศักยภาพทางธุรกิจ จะร่วมมือกับสหกรณ์ที่มีศักยภาพและความพร้อมที่ดีกว่า โดยพึ่งพาอาศัยและช่วยเหลือช่วยเหลือกัน เพื่อให้เกิดการสร้างแบรนด์ข้าวสารสหกรณ์ (จ.ศรีสะเกษ) เน้นการควบคุมคุณภาพและมาตรฐาน สร้างช่องทางการตลาดให้เป็นที่รู้จักและเป็นที่นิยมในหมู่ผู้บริโภค เพื่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มและสร้างรายได้แก่เกษตรสมาชิกสหกรณ์ ให้ได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรม ช่วยยกระดับรายได้ให้อยู่ดี กินดี มีความสุข ทั่วถึงกัน