รวมพลังประชารัฐสร้างสังคมแห่งการอยู่ดีกินดีเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรชาวศรีสะเกษ


          เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 นางอัญชลี ศรีหามาตย์ สหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการอบรม “ โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาสหกรณ์ในรูปแบบประชารัฐ 1 หอการค้า 1 สหกรณ์การเกษตร ” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินกันทรลักษ์ จำกัด อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัด ศรีสะเกษ

          ผู้เข้าร่วมประชุม ฯ ได้แก่ เจ้าหน้าที่จากสำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ เจ้าหน้าที่และสมาชิกสหกรณ์ จาก สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินกันทรลักษ์ จำกัด ผู้แทนจากพาณิชย์จังหวัดศรีสะเกษ ผู้แทนจากหอการค้าจังหวัดศรีสะเกษ ผู้แทนจากมหาวิทยาลัยอุบลราชราชธานี ผู้แทนจากการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดศรีสะเกษ ผู้แทนจากอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ ผู้แทนจากเครือข่ายยางพาราจังหวัดศรีสะเกษ ผู้แทนจากบริษัทประชารัฐรักสามัคคี (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด รวมผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 25 คน

          นางอัญชลี ฯ แจ้งว่า โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ ฯ ดังกล่าวเพื่อส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจรวบรวมผลผลิตและแปรรูปเพิ่มมูลค่าผลิตผลการเกษตร เช่น ยางพารา และ ทุเรียน เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลเพื่อการขับเคลื่อนประเทศ ในรูปแบบประชารัฐ รวมพลังความร่วมมือภาครัฐ เอกชน และ ประชาชน โดยมีหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องสนับสนุนและส่งเสริม เพื่อยกระดับความสามารถด้านการตลาดให้กับสหกรณ์การเกษตรและสมาชิก ให้สามารถผลิตสินค้าที่มีคุณภาพเป็นที่ต้องการของตลาด เพิ่มมูลค่าผลผลิตสร้างเสริมรายได้แก่เกษตรกร

          ทั้งนี้ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายเจ้าหน้าที่ไปช่วยดูแลแนะนำส่งเสริมสหกรณ์อย่างใกล้ชิด โดยเน้นการแปรรูปและพัฒนาคุณภาพสินค้ารวมทั้งบรรจุภัณฑ์ จุดมุ่งหมายให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่ม นำไปสู่การอยู่ดีกินดี ภายใต้หลักแนวคิดและวิธีปฎิบัติตามแนวทางสหกรณ์ ช่วยเหลือตนเองและช่วยเหลือกันและกัน นำไปสู่สังคมแห่งความสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดี มั่นคง มั่งคั่ง และ ยั่งยืน