ศรีสะเกษ จัดงานวันสหกรณ์นักเรียน สืบสานพระราชปณิธานการจัดการเรียนรู้สหกรณ์ในโรงเรียน


          เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2562 นางอัญชลี ศรีหามาตย์ สหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการจัดงาน “7 มิถุนา วันสหกรณ์นักเรียน ประจำปี 2562” จังหวัดศรีสะเกษ ณ ห้องประชุมศรีสวัสดิ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูศรีสะเกษ จำกัด อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ โดยมีผู้ร่วมกิจกรรม ฯ ประกอบด้วย ครูและนักเรียนจากโรงเรียนต่าง ๆ บุคคลในขบวนการสหกรณ์ และ หน่วยงานราชการและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งประชาชนทั่วไป จำนวนผู้ร่วมงาน ฯ ทั้งสิ้น ประมาณ 500 คน

          นางอัญชลี ฯ กล่าวถึงความเป็นมา จุดเริ่มต้นวันสหกรณ์นักเรียน มาจากแนวพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ ทรงริเริ่มและส่งเสริมให้มีการจัดการเรียนรู้วิธีการสหกรณ์ในโรงเรียน โดยเริ่มต้นที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2534 และ ดำเนินการต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน

          กรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้ทำหน้าที่ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมสหกรณ์ของนักเรียนในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา และ ได้ขยายผลไปยังโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ จึงได้กำหนดวันสำคัญเพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมสหกรณ์นักเรียน โดยได้ขอพระราชทานน้อมนำวันที่ “ 7 มิถุนายน เป็นวันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ”

          สำนักงานสหกรณ์จังหวัด ทุกจังหวัด ทั่วประเทศ จึงได้จัดงานพร้อมกันเป็นประจำในวันดังกล่าว ทุก ๆ ปี เพื่อให้มีการแสดงผลงานและกิจกรรมด้านสหกรณ์ของโรงเรียน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ ทรงริเริ่มให้จัดการเรียนการสอนสหกรณ์ในโรงเรียน และ เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การจัดการเรียนรู้การสหกรณ์ในโรงเรียนให้แพร่หลายมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ เพื่อสืบสานพระราชปณิธาน ฯ

ดังมีพระราชดำรัสไว้ ณ ดุสิดาลัย เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2535 ความว่า
“ ... ตั้งใจจะให้เป็นการฝึกนักเรียนให้มีความรู้ มีความเคยชินกับระบบการทำงานร่วมกันตามแบบสหกรณ์ ฝึกตั้งแต่เป็นเด็กเล็ก ๆ ได้ชินไป ต่อมาก็ถ้าเป็นชาวบ้าน เป็นราษฎรเต็มที่แล้ว ก็จะได้เข้าใจหลักการและเข้าร่วมเป็นสมาชิกสหกรณ์ใหญ่ต่อไปได้ ”