สำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ ตรวจติดตามการใช้เงินเพื่อรักษาเสถียรภาพ “เงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร”

          เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2562 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ มอบให้ นางสาวทิพวรรณ สิงห์คะนอง นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ และ นางสาวยุพาพร จันทร นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ ไปปฎิบัติงานเพื่อตรวจสอบและติดตามการใช้เงินกู้กองทุนสงเคราะห์เกษตรกร โครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มเกษตรกรเพื่อเข้าถึงแหล่งเงินทุนในการผลิตและการตลาด ตามแผนปฎิบัติงาน ฯ ครั้งที่ 1 เป้าหมายกลุ่มเกษตรกร ในพื้นที่อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ ที่ได้รับการสนับสนุนเงินทุนจากกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร

          นางสาวทิพวรรณ ฯ แจ้งให้ทราบ โครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มเกษตรกรเพื่อเข้าถึงการผลิตและการตลาด จุดมุ่งหมายเพื่อเสริมสร้างสภาพคล่องด้านเงินทุนให้กับกลุ่มเกษตรกรที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน โดยได้รับการสนับสนุนเงินทุนใช้จัดหาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร รวมทั้งการรวบรวมและแปรรูปผลผลิต

          การพิจารณาอนุมัติเงินสนับสนุน ฯ เป็นไปตามศักยภาพของกลุ่มเกษตรกร ลักษณะกิจกรรมการผลิตและ การตลาด โดยกำหนดให้กลุ่มเกษตรกรนำเสนอโครงการ ฯ ประกอบการแจ้งความประสงค์ขอกู้ยืม เป็นเงินกู้ยืมปลอดดอกเบี้ย เบิก - จ่าย จากเงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี พ.ศ.2559 – 2564) ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จังหวัดศรีสะเกษ มีกลุ่มเกษตรกร จำนวน 27 กลุ่ม ฯ ได้รับการสนับสนุนเงินทุนเป็นวงเงินกู้ยืมรวมทั้งสิ้น 9,010,000.- บาท

          เพื่อการบริหารจัดการเงินกองทุน ฯ ให้เกิดประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล จำเป็นต้องกำกับดูแลด้านวินัยทางการเงิน เพื่อให้เกิดการใช้จ่ายเงินถูกต้องตามวัตถุประสงค์ และ เพิ่มศักยภาพการส่งชำระคืนเงินกู้ให้หมุนเวียนกลับคืน เกิดสภาพคล่องเงินกองทุน ฯ และ มีเสถียรภาพใช้หมุนเวียนบริการแก่กลุ่มเกษตรกรทั่วประเทศ ได้อย่างมั่นคงยั่งยืน สำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ จึงได้กำหนดแผนปฎิบัติงานการตรวจสอบและติดตามการใช้เงินกู้ ของกลุ่มเกษตรกรฯ ไว้ดังนี้ .-
          การตรวจสอบครั้งที่ 1 ภายใน 1 เดือนหลังจากกลุ่มเกษตรกรได้รับเงินกู้
          การตรวจสอบครั้งที่ 2 ภายใน 3 - 6 เดือนหลังจากตรวจสอบครั้งที่ 1

          สำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ ได้ออกตรวจสอบและติดตามการใช้เงินของกลุ่มเกษตรกร จำนวน 3 แห่ง ได้แก่ 1. กลุ่มเกษตรกรทำนาตาเกษ 2. กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์สระกำแพงใหญ่ 3. กลุ่มเกษตรกรทำนาหัวช้าง ในเขตพื้นที่อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ

          จากการตรวจสอบพบว่ากลุ่มเกษตรกรใช้เงินกู้ยืมถูกต้องเป็นไปตามวัตถุประสงค์ โดยนำไปจัดหาสินค้ามาจำหน่ายแก่สมาชิกในราคาที่ต่ำกว่าท้องตลาดและสินค้าตรงกับความต้องการของสมาชิก อาทิ เช่น ปุ๋ยเคมี เมล็ดพันธุ์ข้าว (กข.15 /หอมมะลิ 105) เป็นต้น การติดตามตรวจสอบครั้งนี้เป็นครั้งแรกและจะได้ไปทำการติดตามอีกครั้งหนึ่ง ให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายที่ได้กำหนดเป็นแผนปฎิบัติงาน เพื่อให้เกษตรกรสมาชิก ฯ เกิดความพึงพอใจและได้รับประโยชน์จากโครงการ ฯ อย่างแท้จริง