ความรู้และแนวทางปฎิบัติเกี่ยวกับกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

bullet arrow blue 1 วิดีทัศน์แนวทางปฏิบัติตามกฏหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินสำหรับสหกรณ์
bullet arrow blue 1 พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
bullet arrow blue 1 กฎกระทรวงออกตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
bullet arrow blue 1 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี
bullet arrow blue 1 ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
bullet arrow blue 1 ระเบียบสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
bullet arrow blue 1 ระเบียบคณะกรรมการธุรกรรม
bullet arrow blue 1 ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี
bullet arrow blue 1 ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
bullet arrow blue 1 ประกาศสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
bullet arrow blue 1 ประกาศคณะกรรมการธุรกรรม
bullet arrow blue 1 เอกสารประกอบการบรรยายกฎหมายฟอกเงิน
bullet arrow blue 1 หลักเกณฑ์การรับฝากเงินหรือการรับเงินจากประชาชน
bullet arrow blue 1 ตัวอย่างการประกาศนโยบายของสหกรณ์เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
bullet arrow blue 1 สรุปหน้าที่ตามกฎหมายฟอกเงินสำหรับสหกรณ์

CPD Anti Corrupt

 


Annaul R 2561


2019 02 05 9 37 40


2017 11 14 9 40 58

CPD Card online 02

E - Project                                       Profile สหกรณ์                                Profile กลุ่มเกษตรกร

E Project         Profile coop         Profile Agri Group

PNK


Office Map
        PR 2559            Product Develop 2559            Satisfaction 2558             Result 2557

 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ
เลขที่ 18 หมู่ที่ 6 ถนนศรีสะเกษ - กันทรลักษ์ ตำบลหนองครก อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000
หมายเลขโทรศัพท์ 0 4561 2746 และ 0 4561 3836 โทรสาร 0 4561 4046 IP Phone *314
Email: cpd_sisaket@cpd.go.th

 

bullet green star animated Browser Support bullet green star animated

 

ethics