ข่าว/ประกาศ


bullet green star animated ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง จำหน่ายพัสดุ โดยวิธีขายทอดตลาด (สนใจขอรายละเอียดได้ตั้งแต่ 25 พ.ย. 62 จนถึงวันที่ขายทอดตลาด 12 ธ.ค. 62 ในวันและเวลาราชการ) 1465442875 new 1
bullet green star animatedโครงการฝึกงานผู้นำเยาวชนเกษตรไทยในประเทศญี่ปุ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25631465442875 new 1

bullet green star animated แบบเก็บข้อมูลรายงานการดำรงสินทรัพย์สภาพคล่อง1465442875 new 1
bullet green star animated
 คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 2147/252 ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2562 เรื่อง แผนการตรวจราชการและการขับเคลื่อนแบบบูรณาการในพื้นที่ของผู้ตรวจการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 1465442875 new 1
bullet green star animated ผลการจัดระดับชั้นสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 1465442875 new 1
bullet green star animated ขอเชิญร่วมตั้งปณิธานทำความดี 1465442875 new 1  
bullet green star animated ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง จำหน่ายครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีขายทอดตลาด (สนใจขอรายละเอียดได้ตั้งแต่ 15 ส.ค. 62 จนถึงวันที่ขายทอดตลาด)

bullet green star animated ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง จำหน่ายพัสดุเสื่อมสภาพชำรุด จำนวน 63 รายการ โดยวิธีขายทอดตลาด (สนใจขอรายละเอียดได้ตั้งแต่ 15 ส.ค. 62 จนถึงวันที่ขายทอดตลาด)

bullet green star animated แผนปฏิบัติการกรมส่งเสริมสหกรณ์ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564)

bullet green star animated แผนยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมสหกรณ์ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579)

 

362

news1

แบบเอกสารขอกู้เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์

 

bullet arrow blue 1 1. แบบสำรวจสมาชิกที่แสดงความจำนงขอเข้าร่วมโครงการกู้เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ (ใช้กรณีให้สมาชิกกู้)

bullet arrow blue 1 2. แบบสำรวจสมาชิกที่แสดงความจำนงขอเข้าร่วมโครงการกู้เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ (กรณีรวบรวมหรือจัดหา)

bullet arrow blue 1 3. แบบคำขอกู้เงิน กพส. (สำหรับสหกรณ์)

bullet arrow blue 1 4. การนำเสนอผลการวิเคราะห์

bullet arrow blue 1 5. สัญญากู้ยืมเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ (ทั่วไป) กพส.สญ.61

bullet arrow blue 1 6. สัญญากู้ยืมเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ (โครงการพิเศษ) กพส.สญ.61

bullet arrow blue 1 7. สัญญากู้ยืมเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ (สัญญารายงวด) กพส.สญ.61 ไฟล์ Exel

bullet arrow blue 1 8. สัญญากู้ยืมเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ (สัญญารายงวด) กพส.สญ.61 ไฟล์ Pdf

bullet arrow blue 1 9. ตารางคำนวณ ดอกเบี้ยและค่าปรับ

 

 

reward 1         

ปี 2562

 reward 62

silk62


S 8945785

 SO 4 boy 0092right banner 01 calendar

 

 

 

 King and cousin Name    

 

  2019 02 05 9 37 40 Thai Head Law 2560     Agri Law     CPD Service      

 

2019 08 20 14 52 21   ethics    Thai Coop Target 

 

 

2019 02 05 9 37 40

 

 

 

  Office Map

 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ
เลขที่ 18 หมู่ที่ 6 ถนนศรีสะเกษ - กันทรลักษ์ ตำบลหนองครก อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000
หมายเลขโทรศัพท์ 0 4561 2746 และ 0 4561 3836 โทรสาร 0 4561 4046 IP Phone *314
Email: cpd_sisaket@cpd.go.th

 

bullet green star animated Browser Support bullet green star animated