รายงานผลการดำเนินงานของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ ประจำปี 2561

ปกหน้า
สาส์นสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ
บทสรุปผู้บริหาร (Executive Summary)

สารบัญ

ส่วนที่ 1 ข้อมูลภาพรวมของหน่วยงาน
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน
โครงสร้างและอัตรากำลัง
แผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559-2561
สรุปข้อมูลสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ส่วนที่ 2 ผลการดำเนินงาน
สรุปผลการปฏิบัติงานและผลเบิกจ่ายงบประมาณ ตามแผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
สรุปผลสำเร็จจากการปฏิบัติงานตามแนวทางการขับเคลื่อน Smart Agricultural Curve ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ประจำปี 2561
ผลการปฏิบัติงานส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ผลการปฏิบัติงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
1) งาน/โครงการตามภารกิจ
2) โครงการตามนโยบายสำคัญ (Agenda)
3) โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ (งบประมาณเพิ่มเติม ปี 2561)

ส่วนที่ 3 รายงานการเงิน
งบการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

ส่วนที่ 4 กิจกรรมเด่นในรอบปี
กิจกรรมเด่นของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
งานประชาสัมพันธ์/เผยแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
รางวัลที่ได้รับจากการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

บรรณานุกรม
คณะทำงาน
ปกหลัง

CPD Anti Corrupt

 


Annaul R 2561


2019 02 05 9 37 40


2017 11 14 9 40 58

CPD Card online 02

E - Project                                       Profile สหกรณ์                                Profile กลุ่มเกษตรกร

E Project         Profile coop         Profile Agri Group

PNK


Office Map
        PR 2559            Product Develop 2559            Satisfaction 2558             Result 2557

 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ
เลขที่ 18 หมู่ที่ 6 ถนนศรีสะเกษ - กันทรลักษ์ ตำบลหนองครก อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000
หมายเลขโทรศัพท์ 0 4561 2746 และ 0 4561 3836 โทรสาร 0 4561 4046 IP Phone *314
Email: cpd_sisaket@cpd.go.th

 

bullet green star animated Browser Support bullet green star animated

 

ethics