แผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ

                                                                          

แผนงาน บุคลากรภาครัฐ
กิจกรรมหลัก ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐกรมส่งเสริมสหกรณ์
กิจกรรมรอง บุคลากรภาครัฐกรมส่งเสริมสหกรณ์ (ฝบท.)

แผนงาน พื้นฐานด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเลื่อมล้ำ และสร้างการเติบโตจากภายใน
ผลผลิต สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการแนะนำส่งเสริมและกำกับ

กิจกรรมหลัก การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กิจกรรมรอง รายจ่ายเพื่อการลงทุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (ฝบท.)

กิจกรรมหลัก ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
กิจกรรมรอง รายจ่ายเพื่อการลงทุนสำหรับครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง (ฝบท.)
กิจกรรมรอง ส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรตามระบบการส่งเสริมสหกรณ์ (CPS) (ฝบท.)

************

 

CPD Anti Corrupt

 


Annaul R 2561


2019 02 05 9 37 40


2017 11 14 9 40 58

CPD Card online 02

E - Project                                       Profile สหกรณ์                                Profile กลุ่มเกษตรกร

E Project         Profile coop         Profile Agri Group

PNK


Office Map
        PR 2559            Product Develop 2559            Satisfaction 2558             Result 2557

 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ
เลขที่ 18 หมู่ที่ 6 ถนนศรีสะเกษ - กันทรลักษ์ ตำบลหนองครก อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000
หมายเลขโทรศัพท์ 0 4561 2746 และ 0 4561 3836 โทรสาร 0 4561 4046 IP Phone *314
Email: cpd_sisaket@cpd.go.th

 

bullet green star animated Browser Support bullet green star animated

 

ethics