แผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ

แผนงาน บุคลากรภาครัฐ (ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างการเติบโตจากภายใน)
ผลผลิต รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข้มแข็ง
กิจกรรมหลัก ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐกรมส่งเสริมสหกรณ์ (ฝบท.)

แผนงานพื้นฐานด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างการเติบโตจากภายใน
ผลผลิต สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นกลไกการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมในระดับชุมชน
กิจกรรมหลัก ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร รายจ่ายเพื่อการลงทุนสำหรับครุภัณฑ์
และสิ่งก่อสร้าง (ฝบท.)

แผนงานพื้นฐาน ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างการเติบโตจากภายใน
ผลผลิต สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นกลไกการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมในระดับชุมชน
กิจกรรมหลัก ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
กิจกรรมรอง ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ (พัฒนาด้านระบบการบริหารจัดการและธรรมาภิบาลในการบริหารสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร)
-งานส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 (กสส.1)
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 (กสส.2)
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 (กสส.3)
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4 (กสส.4)
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 5 (กสส.5)
-งานกำกับ ดูแล ตรวจสอบและคุ้มครองระบบสหกรณ์
การป้องกันการเกิดข้อบกพร่อง (กตส.)
จัดประชุมซักซ้อมการตรวจการ (กตส.)
ตรวจการสหกรณ์โดยทีมตรวจสอบระดับจังหวัด , ตรวจการตามคำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ , ติดตามประเมินผลความก้าวหน้าการแก้ไขข้อบกพร่อง (กตส.)
จัดประชุมคณะทำงานระดับจังหวัดแก้ไขปัญหาการดำเนินงานของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีข้อบกพร่อง (จกบ.) (กตส.)
ชำระบัญชีสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร (กตส.)
การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการป้องกัน แก้ไขปัญหาและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในระดับจังหวัด (กตส.)
-โครงการพักชำระหนี้ต้นเงินและลดดอกเบี้ยให้สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่ปลูกข้าว ปีการผลิต 2559/60 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561) (กบส.)
-ส่งเสริมสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล (กบส.)
โครงการ พัฒนาด้านระบบการบริหารจัดการและธรรมาภิบาลในการบริหารสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (กบส.)
กิจกรรมรอง พัฒนาบุคลากรในสถานศึกษา/ประชาชนทั่วไป จัดงาน 7 มิ.ย. (กจส.)
กิจกรรมรอง ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ
กิจกรรม 1. สร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มเกษตรกร เพื่อเข้าถึงแหล่งเงินทุนในการผลิตและการตลาด
2. ติดตามเงินทุนเพื่อสร้างระบบน้ำในไร่นาของสมาชิกสถาบันเกษตรกร (กบส.)
3. ติดตามเร่งรัดดำเนินการทางคดี และการชำระหนี้ค้างชำระของเงินกองทุนนอกงบประมาณ
โครงการ พัฒนาศักยภาพการดำเนินงานของกลุ่มเกษตรกร ปี 2562
กิจกรรมหลัก ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
กิจกรรมรอง การพัฒนาบุคลากรกลุ่มเกษตรกร (กจส.)

แผนงานยุทธศาสตร์ สร้างความมั่นคงและลดความเหลื่อมล้ำทางด้านเศรษฐกิจและสังคม
โครงการ ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร
กิจกรรมหลัก ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพภายใต้โครงการจัดที่ดินตามนโยบายรัฐบาล
กิจกรรมรอง ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ (กพส.)
โครงการ ส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
กิจกรรมหลัก พัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
กิจกรรมรอง ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
-ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กจส.)
-ประยุกต์ใช้แนวพระราชดำริเป็นแนวทางการขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน (บันได 7 ขั้น) (กจส.)
-ส่งเสริมกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนในโรงเรียน ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (กจส.)
-ส่งเสริมกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนในโรงเรียนเพียงหลวง ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี (กจส.)
-คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร (กจส.)

แผนงานบูรณาการ พัฒนาศักยภาพการผลิตภาคการเกษตร
โครงการ พัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร
กิจกรรมหลัก พัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ภาคการเกษตร/กลุ่มเกษตรกร
กิจกรรมรอง การพัฒนาธุรกิจของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร (เพื่อพัฒนาศักยภาพสหกรณ์ตามแนวทางการพัฒนาสหกรณ์ให้เป็นองค์กรหลักระดับอำเภอ) เป้าหมาย 15 แห่ง (กจส.)
กิจกรรมรอง การพัฒนาธุรกิจของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร (เพื่อพัฒนาศักยภาพสหกรณ์ตามแนวทางการพัฒนาสหกรณ์ให้เป็นองค์กรหลักระดับอำเภอ) เพิ่มเติม เป้าหมาย 1 แห่ง (กจส.)
กิจกรรมรอง 1. แผนความเข้มแข็ง : พัฒนาด้านระบบการบริหารจัดการองค์กรและธรรมาภิบาลในการบริหาร (กพส.)
2. แผนพัฒนาธุรกิจ : พัฒนาธุรกิจของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
โครงการ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
กิจกรรมหลัก สนับสนุนกิจกรรมสหกรณ์ในศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
กิจกรรมรอง ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (กบส.)
โครงการ พัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)
กิจกรรมหลัก พัฒนาสมาชิกสหกรณ์เป็นสมาชิกปราดเปรื่อง (Smart Member)
กิจกรรมรอง การพัฒนาธุรกิจของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
กิจกรรม พัฒนาสหกรณ์ให้เป็นองค์กรหลักระดับอำเภอ (กจส.)
โครงการ พัฒนาสถาบันเกษตรกรรูปแบบประชารัฐ
กิจกรรมหลัก สนับสนุนการพัฒนาสถาบันเกษตรกรรูปแบบประชารัฐ
กิจกรรมรอง การพัฒนาธุรกิจของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร (กจส./กพส.)    ไฟล์ 1    ไฟล์2
โครงการ ส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตร
กิจกรรมหลัก ส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลการเกษตร
กิจกรรมรอง การพัฒนาธุรกิจของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร (กพส.)
โครงการ ธนาคารสินค้าเกษตร
กิจกรรมหลัก สนับสนุนการดำเนินงานในรูปแบบธนาคารสินค้าเกษตรในสหกรณ์
กิจกรรมรอง การพัฒนาธุรกิจของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร (กพส.)
โครงการ ระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่
กิจกรรมหลัก สนับสนุนการดำเนินการบริหารจัดการเกษตรแบบแปลงใหญ่ในรูปแบบสหกรณ์
กิจกรรมรอง การพัฒนาธุรกิจของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร (กพส.)
โครงการ พัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน
กิจกรรมหลัก ส่งเสริมเกษตรผสมผสานในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
กิจกรรมรอง ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ
กิจกรรม เกษตรผสมผสานในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ปี พ.ศ. 2562 (กจส.)
กิจกรรมหลัก ส่งเสริมเกษตรตามแนวทางทฤษฎีใหม่ในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
กิจกรรมรอง ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ (กจส.)