งบการเงินของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร

สหกรณ์

 ที่
                                สหกรณ์     ปีบัญชี
  ประเภทสหกรณ์
     อำเภอ
  ปี 2562
  ปี 2561
  ปี 2560
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1
 1 สหกรณ์โคนมศรีสะเกษ จำกัด
30 เม.ย.
การเกษตร   เมือง 
 2 สหกรณ์เพื่อการผลิตและฟื้นฟูธรรมชาติ จำกัด  31 พ.ค.  การเกษตร  วังหิน   คลิก
 3 สหกรณ์ผู้ปลูกหอมแดงพยุห์ จำกัด  30 มิ.ย.  การเกษตร  พยุห์ 
 4 สหกรณ์ผู้ปลูกหอมแดงตำบลน้ำคำ จำกัด  30 มิ.ย.  การเกษตร  เมือง   คลิก
 5 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขศรีสะเกษ จำกัด  30 ก.ย.  ออมทรัพย์  เมือง 
 6 สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ จำกัด  30 ก.ย.  ออมทรัพย์  เมือง 
 7 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจศรีสะเกษ จำกัด  30 ก.ย.
ออมทรัพย์  เมือง   คลิก
 8 สหกรณ์พัฒนาครูและคนศรีสะเกษ จำกัด
30 ก.ย.  บริการ  เมือง 
 9 สหกรณ์ชาวตลาดต้นมะเกลือศรีสะเกษ จำกัด  30 ก.ย.  บริการ  เมือง 
 10 สหกรณ์เคหสถานขุมทรัพย์ศรีสะเกษ จำกัด  30 พ.ย.  บริการ 
เมือง 
 11 สหกรณ์ออมทรัพย์ ร.พ.ช. ศรีสะเกษ จำกัด  30 พ.ย.  ออมทรัพย์  เมือง 
 12 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ้านหนองแปน จำกัด  31 ธ.ค.  เครดิตยูเนี่ยน  โพธิ์ศรีสุวรรณ  ถอนชื่อ
ชำระบัญชี
 13 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูศรีสะเกษ จำกัด  31 ธ.ค.  ออมทรัพย์  เมือง 
 14 สหกรณ์ศรีลำดวนมั่นคง จำกัด  31 ธ.ค.  บริการ  เมือง 
 15 สหกรณ์บริการชุมชนบ้านเอื้ออาทรศรีสะเกษลำดวน 49 จำกัด
31 ธ.ค.  บริการ  เมือง 
 16 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนโพธิ์ จำกัด  31 ธ.ค.  เครดิตยูเนี่ยน  เมือง 
 17 สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำกัด  31 ธ.ค.  ออมทรัพย์  เมือง 
 18 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนไทคูซอด จำกัด  31 ธ.ค.  เครดิตยูเนี่ยน  เมือง 
 19 ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรศรีสะเกษ จำกัด  31 ธ.ค.  การเกษตร  เมือง 
 20 สหกรณ์การเกษตรพยุห์ จำกัด  31 มี.ค.  การเกษตร  พยุห์   คลิก
 21 สหกรณ์การเกษตรโพธิ์ศรีสุวรรณ จำกัด  31 มี.ค.  การเกษตร  โพธิ์ศรีสุวรรณ   คลิก
 22 สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านพระ จำกัด  31 มี.ค.  การเกษตร  โพธิ์ศรีสุวรรณ   คลิก
 23 สหกรณ์การเกษตรเมืองศรีสะเกษ จำกัด  31 มี.ค.  การเกษตร  เมือง 
 24 สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. ศรีสะเกษ จำกัด
31 มี.ค.  การเกษตร  เมือง   คลิก
 25 สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านเวาะ จำกัด  31 มี.ค.  การเกษตร  เมือง  ชำระบัญชี
 -
 26 สหกรณ์การเกษตรทรายทองร่วมใจพัฒนา จำกัด  31 มี.ค.  การเกษตร  เมือง   คลิก
 27 สหกรณ์การเกษตรวังหิน จำกัด  31 มี.ค.  การเกษตร  วังหิน   คลิก
 28 สหกรณ์โคเนื้อดอกลำดวน จำกัด (จัดตั้งใหม่ปี 61)  31 ธ.ค.
การเกษตร  เมือง   คลิก
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2
 1 สหกรณ์การเกษตรเขื่อนช้าง จำกัด  30 เม.ย.  การเกษตร  น้ำเกลี้ยง 
 2 สหกรณ์ผู้ปลูกหอมแดงกันทรารมย์ จำกัด  31 พ.ค.  การเกษตร  กันทรารมย์ 
 3 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนหฤทัยศรีฐาน จำกัด  31 ธ.ค.  เครดิตยูเนี่ยน  กันทรารมย์ 
 4 สหกรณ์โคนมกันทรารมย์ จำกัด  31 ธ.ค.  การเกษตร  กันทรารมย์ 
 5 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนหนองทามน้อย จำกัด  28 ก.พ.  เครดิตยูเนี่ยน  กันทรารมย์ 
 6 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนกันทรารมย์ จำกัด  28 ก.พ.  เครดิตยูเนี่ยน  กันทรารมย์ 
 7 สหกรณ์การเกษตรศรีกันทรารมย์ จำกัด  31 มี.ค.  การเกษตร  กันทรารมย์ 
 8 สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านหนองโอง จำกัด  31 มี.ค.  การเกษตร  กันทรารมย์ 
 9 สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านหนองแวง จำกัด  31 มี.ค.  การเกษตร  กันทรารมย์ 
 10 สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านหนามแท่ง จำกัด  31 มี.ค.  การเกษตร  กันทรารมย์ 
 11 สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านหนองบัวไชยวาน จำกัด
31 มี.ค.  การเกษตร  กันทรารมย์ 
 12 สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านขาม จำกัด  31 มี.ค.  การเกษตร 
กันทรารมย์ 
 13 สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านหนองแก้ว จำกัด  31 มี.ค.  การเกษตร  กันทรารมย์ 
 14 สหกรณ์บริการเดินรถกันทรารมย์ จำกัด  31 มี.ค.  บริการ  กันทรารมย์ 
 15 สหกรณ์การเกษตรชาวสวนยางพารากันทรารมย์ จำกัด  31 มี.ค.  การเกษตร  กันทรารมย์  ชำระบัญชี
 -
 16 สหกรณ์การเกษตรโนนคูณ จำกัด  31 มี.ค.  การเกษตร  โนนคูณ 
 17 สหกรณ์การเกษตรยางชุมน้อย จำกัด  31 มี.ค.  การเกษตร  ยางชุมน้อย   คลิก
 18 สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านแก้ง จำกัด  31 มี.ค.  การเกษตร  ยางชุมน้อย 
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3
 1 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ้านท่าคอยนาง จำกัด  30 พ.ค.  เครดิตยูเนี่ยน  ปรางค์กู่ 
 2 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนศรีผไทราษฎร์ จำกัด  31 ธ.ค.  เครดิตยูเนี่ยน  ปรางค์กู่ 
 3 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนทวีทรัพย์ จำกัด  31 ธ.ค.  เครดิตยูเนี่ยน  ราษีไศล 
 4 สหกรณ์เดินรถราษีไศล จำกัด  31 ธ.ค.  บริการ  ราษีไศล 
 5 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนอุทุมพรพิสัย จำกัด  31 ธ.ค.  เครดิตยูเนี่ยน  อุทุมพรพิสัย 
 6 สหกรณ์บริการสาธารณสุขอุทุมพรพิสัย จำกัด  31 ธ.ค.  บริการ อุทุมพรพิสัย 
 7 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ้านกระสังข์ จำกัด  31 ธ.ค.  เครดิตยูเนี่ยน  ห้วยทับทัน 
 8 สหกรณ์การเกษตรบึงบูรพ์ จำกัด  31 มี.ค.  การเกษตร  บึงบูรพ์ 
 9 สหกรณ์การเกษตรปรางค์กู่ จำกัด  31 มี.ค.  การเกษตร  ปรางค์กู่ 
 10 สหกรณ์การเกษตรเมืองจันทร์ จำกัด  31 มี.ค.  การเกษตร  เมืองจันทร์ 
 11 สหกรณ์การเกษตรราษีไศล จำกัด  31 มี.ค.  การเกษตร  ราษีไศล 
 12 สหกรณ์การเกษตรเพื่อเกษตรไทยอำเภอราษีไศล จำกัด
31 มี.ค.  การเกษตร  ราษีไศล 
 13 สหกรณ์การเกษตรห้วยทับทัน จำกัด  31 มี.ค.  การเกษตร  ห้วยทับทัน   คลิก
 14 สหกรณ์การเกษตรอุทุมพรพิสัย จำกัด  31 มี.ค.  การเกษตร  อุทุมพรพิสัย   คลิก
 15 สหกรณ์การเกษตร นพค.กรป.กลาง ศรีสะเกษ จำกัด
31 มี.ค.  การเกษตร  อุทุมพรพิสัย 
 16 สหกรณ์การเกษตรน้ำฝนแต้ จำกัด  31 มี.ค.  การเกษตร  อุทุมพรพิสัย 
 17 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขอุทุมพรพิสัย จำกัด  31 มี.ค.
ออมทรัพย์  อุทุมพรพิสัย 
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4
 1 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแซรไปร จำกัด  30 มิ.ย.  เครดิตยูเนี่ยน  ภูสิงห์ 
 2 สหกรณ์การเกษตรโคกตาล จำกัด  30 ก.ย.  การเกษตร  ภูสิงห์ 
 3 สหกรณ์บริการเดินรถไพรพัฒนา จำกัด  30 ก.ย.  บริการ  ภูสิงห์ 
 4 สหกรณ์เดินรถขุนหาญ จำกัด  31 ธ.ค.  บริการ  ขุนหาญ 
 5 สหกรณ์การเกษตรขุขันธ์ จำกัด  31 มี.ค.  การเกษตร  ขุขันธ์ 
6 สหกรณ์การเกษตรทับทิมสยาม 06 จำกัด  31 มี.ค.  การเกษตร  ขุขันธ์ 
 7 สหกรณ์การเกษตรนิคมฯปรือใหญ่ จำกัด  31 มี.ค.  การเกษตร  ขุขันธ์ 
 8 สหกรณ์การเกษตรภูสิงห์ จำกัด  31 มี.ค.  การเกษตร  ภูสิงห์ 
 9 สหกรณ์กองทุนสวนยางไพรพัฒนา จำกัด  31 มี.ค.  การเกษตร  ภูสิงห์ 
 10 สหกรณ์การเกษตรทับทิมสยาม 07 จำกัด  31 มี.ค.  การเกษตร  ขุนหาญ 
 11 สหกรณ์การเกษตรขุนหาญโพธิ์กระสังข์ จำกัด  31 มี.ค.  การเกษตร  ขุนหาญ 
 12 สหกรณ์การเกษตรสวนยางขุนหาญ จำกัด  31 มี.ค.  การเกษตร  ขุนหาญ 
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 5
 1 สหกรณ์สวนยางบ้านซำเบ็ง จำกัด  30 เม.ย.  การเกษตร  กันทรลักษ์ 
 2 สหกรณ์ประมงหนองตลาด จำกัด  30 เม.ย.  ประมง  กันทรลักษ์  ถอนชื่อ
 3 สหกรณ์สวนฟ้านาบุญศรีษะอโศก จำกัด  30 มิ.ย.  การเกษตร  กันทรลักษ์ 
 4 สหกรณ์ผู้ปลูกพืชผักผลไม้กันทรลักษ์ จำกัด  30 ก.ย.  การเกษตร  กันทรลักษ์ 
 5 สหกรณ์ออมทรัพย์เจ้าหน้าที่และลูกจ้างสหกรณ์ศรีสะเกษ จำกัด
31 ธ.ค.  ออมทรัพย์  กันทรลักษ์ 
 6 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ้านหนองเทา จำกัด  31 ธ.ค.  เครดิตยูเนี่ยน  เครดิตยูเนี่ยน 
 7 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ้านปุน จำกัด  31 ธ.ค.  เครดิตยูเนี่ยน  เครดิตยูเนี่ยน 
 8 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ้านเสื่องข้าว จำกัด  31 มี.ค.  เครดิตยูเนี่ยน  เครดิตยูเนี่ยน 
 9 สหกรณ์การเกษตรกันทรลักษ์ จำกัด  31 มี.ค.  การเกษตร  กันทรลักษ์ 
 10 สหกรณ์กองทุนสวนยางกันทรลักษ์ จำกัด  31 มี.ค.  การเกษตร  กันทรลักษ์  ชำระบัญชี 
 11 สหกรณ์การเกษตรเขาวิหาร จำกัด  31 มี.ค.  การเกษตร  กันทรลักษ์ 
 12 สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินกันทรลักษ์ จำกัด  31 มี.ค.  การเกษตร  กันทรลักษ์ 
 13 สหกรณ์เดินรถกันทรลักษ์ จำกัด  31 มี.ค.  บริการ  กันทรลักษ์ 
 14 สหกรณ์ผู้ใช้น้ำอ่างห้วยตามาย จำกัด  31 มี.ค.  การเกษตร  เบญจลักษ์ 
 15 สหกรณ์เครือข่ายชาวสวนยางโนนสำเริง จำกัด  31 มี.ค.  การเกษตร  กันทรลักษ์  ชำระบัญชี 
 16 สหกรณ์การเกษตรเบญจลักษ์ จำกัด  31 มี.ค.  การเกษตร  เบญจลักษ์ 
 17 สหกรณ์การเกษตรโรงสีชุมชนเบญจลักษ์ จำกัด  31 มี.ค.  การเกษตร  เบญจลักษ์ 
 18 สหกรณ์การเกษตรไพรบึง จำกัด  31 มี.ค.  การเกษตร  ไพรบึง 
 19 สหกรณ์การเกษตรศุภนิมิตไพรบึง จำกัด  31 มี.ค.  การเกษตร  ไพรบึง 
 20 สหกรณ์การเกษตรศรีรัตนะ จำกัด  31 มี.ค.  การเกษตร  ศรีรัตนะ 
 21 สหกรณ์กองทุนสวนยางภูเงินอินทรสุขศรี จำกัด  31 มี.ค.  การเกษตร  กันทรลักษ์  ชำระบัญชี   -
 22 สหกรณ์ชาวสวนยางพาราภูผาหมอก จำกัด  31 มี.ค.  การเกษตร  กันทรลักษ์ 
 23 สหกรณ์สวนป่าภาคเอกชนศรีสะเกษ จำกัด  30 มี.ค.
การเกษตร  ขุนหาญ 

 

หมายเหตุ...

จำนวนสหกรณ์ ปี 2560  มี  96  แห่ง
จำนวนสหกรณ์ ปี 2561  มี  93  แห่ง
จำนวนสหกรณ์ ปี 2562  มี  91   แห่ง