ข้อมูลทะเบียนสมาชิกสหกรณ์

(ปีบัญชีล่าสุด : อ้างอิงจากสารสนเทศสหกรณ์ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์)

  1. สหกรณ์ศรีลำดวนมั่นคง จำกัด (จำนวนสมาชิก 66 คน)
  2. สหกรณ์การเกษตรปรางค์กู่ จำกัด (จำนวนสมาชิก 5,249 คน)
  3. สหกรณ์การเกษตรกันทรลักษ์ จำกัด (จำนวนสมาชิก 7,549 คน)
  4. สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนอุทุมพรพิสัย จำกัด (จำนวนสมาชิก 874 คน)
  5. สหกรณ์การเกษตรโนนคูณ จำกัด (จำนวนสมาชิก 1,552 คน)
  6. สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ้านกระสังข์ จำกัด (จำนวนสมาชิก 430 คน)
  7. สหกรณ์การเกษตรเขาวิหาร จำกัด (จำนวนสมาชิก 157 คน)
  8. สหกรณ์เพื่อการผลิตและฟื้นฟูธรรมชาติ จำกัด (จำนวนสมาชิก 60 คน)
  9. สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านหนามแท่ง จำกัด (จำนวนสมาชิก 136 คน)
10. สหกรณ์เครดิตยูเนียนศรีผไทราษฏร์ จำกัด (จำนวนสมาชิก 756 คน)
11. สหกรณ์การเกษตร นพค.กรป.กลาง ศรีสะเกษ จำกัด (จำนวนสมาชิก 311 คน)
12. สหกรณ์การเกษตรน้ำฝนแต้ จำกัด (จำนวนสมาชิก 324 คน)
13. สหกรณ์การเกษตรราษีไศล จำกัด (จำนวนสมาชิก 2,981 คน)
14. สหกรณ์การเกษตรศรีกันทรารมย์ จำกัด (จำนวนสมาชิก 6,691 คน)
15. สหกรณ์การเกษตรเขื่อนช้าง จำกัด (จำนวนสมาชิก 1,388 คน)
16. สหกรณ์ออมทรัพย์ รพช. ศรีสะเกษ จำกัด (จำนวนสมาชิก 322 คน)
17. สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านหนองแก้ว จำกัด (จำนวนสมาชิก 199 คน)
18. สหกรณ์การเกษตรศุภนิมิตไพรบึง จำกัด (จำนวนสมาชิก 683 คน)
19. สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนหนองเทา จำกัด (จำนวนสมาชิก 86 คน)
20. สหกรณ์บริการชุมชนบ้านเอื้ออาทรศรีสะเกษลำดวน 49 จำกัด (จำนวนสมาชิก 30 คน)
21. สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินกันทรลักษ์ จำกัด (จำนวนสมาชิก 1,205 คน)
22. สหกรณ์การเกษตรโคกตาล จำกัด (จำนวนสมาชิก 523 คน)
23. สหกรณ์การเกษตรสวนยางขุนหาญ จำกัด (จำนวนสมาชิก 600 คน)
24. สหกรณ์เครดิตยูเนียนแซรไป จำกัด (จำนวนสมาชิก 505 คน)
25. สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนหนองทามน้อย จำกัด (จำนวนสมาชิก 1,092 คน)
26. สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านหนองโอง จำกัด (จำนวนสมาชิก 83 คน)
27. สหกรณ์การเกษตรพยุห์ จำกัด (จำนวนสมาชิก 680 คน)
28. สหกรณ์การเกษตรเบญจลักษ์ จำกัด (จำนวนสมาชิก 1,996 คน)
29. สหกรณ์กองทุนสวนยางไพรพัฒนา จำกัด (จำนวนสมาชิก 210 คน)
30. สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเสื่องข้าว จำกัด (จำนวนสมาชิก 1,331 คน)
31. สหกรณ์ผู้ปลูกหอมแดงกันทรารมย์ จำกัด (จำนวนสมาชิก 623 คน)
32. สหกรณ์บริการเดินรถราษีไศล จำกัด (จำนวนสมาชิก 75 คน)
33. สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขศรีสะเกษ จำกัด (จำนวนสมาชิก 3,786 คน)
34. สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนทวีทรัพย์ จำกัด (จำนวนสมาชิก 1,480 คน)
35. สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนหฤทัยศรีฐาน จำกัด (จำนวนสมาชิก 2,094 คน)
36. สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านหนองแวง จำกัด (จำนวนสมาชิก 120 คน)
37. สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ้านปุน จำกัด (จำนวนสมาชิก 322 คน)
38. สหกรณ์เคหะสถานขุมทรัพย์ศรีสะเกษ จำกัด (จำนวนสมาชิก 40 คน)
39. สหกรณ์บริการเดินรถกันทรารมย์ จำกัด (จำนวนสมาชิก 69 คน)
40. สหกรณ์การเกษตรภูสิงห์ จำกัด (จำนวนสมาชิก 1,569 คน)
41. สหกรณ์การเกษตรศรีรัตนะ จำกัด (จำนวนสมาชิก 1,641 คน)
42. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูศรีสะเกษ จำกัด (จำนวนสมาชิก 17,312 คน)
43. สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจศรีสะเกษ จำกัด (จำนวนสมาชิก 2,911 คน)
44. สหกรณ์เดินรถกันทรลักษ์ จำกัด (จำนวนสมาชิก 145  คน)
45. สหกรณ์โรงสีชุมชนเบญจลักษ์ จำกัด (จำนวนสมาชิก 102 คน)
46. สหกรณ์ชาวตลาดต้นมะเกลือศรีสะเกษ จำกัด (จำนวนสมาชิก 691 คน)
47. สหกรณ์ชาวสวนยางพาราภูผาหมอก จำกัด (จำนวนสมาชิก 325 คน)
48. สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านหนองแวง จำกัด (จำนวนสมาชิก 120 คน)
49. สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านขาม จำกัด (จำนวนสมาชิก 288 คน)
50. สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านแก้ง จำกัด (จำนวนสมาชิก 100 คน)
51. ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรศรีสะเกษ จำกัด (จำนวนสมาชิก 32 สหกรณ์)
52. สหกรณ์โคนมกันทรารมย์ จำกัด (จำนวนสมาชิก 99 คน)
53. สหกรณ์โคนมศรีสเกษ จำกัด (จำนวนสมาชิก 131 คน)
54. สหกรณ์บริการชุมชนเอื้ออาทรศรีสะเกษลำดวน 49 จำกัด (จำนวนสมาชิก 30 คน)
55. สหกรณ์ผู้ปลูกพืชผักผลไม้กันทรลักษ์ จำกัด (จำนวนสมาชิก 283 คน)
56. สหกรณ์ผู้ปลูกหอมแดงตำบลน้ำคำ จำกัด (จำนวนสมาชิก 220 คน)
57. สหกรณ์ศรีลำดวนมั่นคง จำกัด (จำนวนสมาชิก 66 คน)
58. สหกรณ์การเกษตรเมืองศรีสะเกษ จำกัด (จำนวนสมาชิก 7,863 คน)
59. สหกรณ์การเกษตรไพรบึง จำกัด (จำนวนสมาชิก 3,305 คน)
60. สหกรณ์การเกษตรทรายทองร่วมใจพัฒนา จำกัด (จำนวนสมาชิก 115 คน)
61. สหกรณ์การเกษตรยางชุมน้อย จำกัด (จำนวนสมาชิก 2,917 คน)
62. สหกรณ์ออมทรัพย์เจ้าหน้าที่และลูกจ้างสหกรณ์ศรีสะเกษ จำกัด (จำนวนสมาชิก  122 คน)
63. สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ จำกัด (จำนวนสมาชิก 1,468 คน)
64. สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ้านท่าคอยนาง จำกัด (จำนวนสมาชิก 124 คน)
65. สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนอุทุมพรพิสัย จำกัด (จำนวนสมาชิก 874 คน)
66. สหกรณ์ผู้ใช้น้ำอ่างห้วยตามาย จำกัด (จำนวนสมาชิก 1,215 คน)
67. สหกรณ์การเกษตรห้วยทับทัน จำกัด (จำนวนสมาชิก 2,272 คน)
68. สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนโพธิ์ จำกัด (จำนวนสมาชิก 873 คน)
69. สหกรณ์ผู้ปลูกหอมแดงพยุห์ จำกัด (จำนวนสมาชิก 742 คน)
70. สหกรณ์ผู้ใช้น้ำบ้านหนองบัวไชยวาน จำกัด (จำนวนสมาชิก 160 คน)
71. สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนไทคูซอด จำกัด (จำนวนสมาชิก 136 คน)
72. สหกรณ์การเกษตรประมงหนองตลาด จำกัด (จำนวนสมาชิก 61 คน)
73. สหกรณ์เดินรถขุนหาญ จำกัด (จำนวนสมาชิก 3คน)
74. สหกรณ์สวนป่าภาคเอกชนศรีสะเกษ จำกัด (จำนวนสมาชิก 42 คน)
75. สหกรณ์การเกษตรเมืองจันทร์ จำกัด (จำนวนสมาชิก 625 คน)
76. สหกรณ์การเกษตรขุนหาญโพธิ์กระสังข์ จำกัด (จำนวนสมาชิก 317 คน)
77. สหกรณ์บ้านซำเบ็งจำกัด (จำนวนสมาชิก 236 คน)
78. สหกรณ์การเกษตรทับทิมสยาม 06 จำกัด (จำนวนสมาชิก  140 คน)
79. สหกรณ์การเกษตรบึงบูรพ์ จำกัด (จำนวนสมาชิก 833 คน)
80. สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธกส. ศรีสะเกษ จำกัด (จำนวนสมาชิก คน)
81. สหกรณ์บริการเดินรถไพรพัฒนา จำกัด (จำนวนสมาชิก 27 คน)
82. สหกรณ์การเกษตรทับทิมสยาม 07 จำกัด (จำนวนสมาชิก 167 คน)
83. สหกรณ์สวนฟ้านาบุญศรีษะอโศก จำกัด (จำนวนสมาชิก 100 คน)

ดาวน์โหลดไฟล์ข้อมูลจำนวนสมาชิก และ ปริมาณธุรกิจของสหกรณ์ ... ทุกสหกรณ์ (คลิ้ก)