banner news

ข่าวประชาสัมพันธ์

11  สำรวจมูลหนี้คงเหลือ ณ วันที่ 31 ก.ค.61 โครงการลดดอกเบี้ยเงินกู้ให้แก่สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่่มีหนี้คงค้างไม่เกิน 300,000 บาท คลิกเพื่อดูรายละเอียด, แบบสำรวจ new2

11  มาตรการให้ความช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่ประสบอุทกภัยภาคใต้ ปี 2560  คลิกเพื่อดูรายละเอียด new2

11  ประชาสัมพันธ์ การสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน โปสเตอร์, แผ่นพับ new2

11  ประชาสัมพันธ์โครงการสินเชื่อเพื่อสร้างยุ้งฉางให้เกษตรกรและสถาบันเกษตรกร คลิกเพื่อดูรายละเอียด new2

11  การปฏิบัติต่อเกษตรกรสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตร คลิกเพื่อดูรายละเอียด new2

11  โครงการสนับสนุนการผลิตหรือจัดหาปุ๋ยสั่งตัดผ่านสถาบันเกษตรกร คลิกเพื่อดูรายละเอียด , ใบสมัครเข้าร่วมโครงการ new2

11  แบบรายงานการทำธุรกรรมทางการเงินระหว่างสหกรณ์ คลิกเพื่อดูรายละเอียด new2

11  เงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ โครงการส่งเสริมอาชีพสมาชิกสหกรณ์และยกระดับคุณภาพสินค้าสหกรณ์ คลิกเพื่อดูรายละเอียด 

11  วงเงินการกู้ยืมหรือค้ำประกันของสหกรณ์ คลิกเพื่อดูรายละเอียด 

11  รายชื่อสหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ จังหวัดสงขลา คลิกเพื่อดูรายละเอียด 

11  VTR โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต่ร่มพระบารมี เพื่อพัฒนาเกษตรอย่างยั่งยืน คลิกเพื่อรับชม 

11  นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของกรมส่งเสริมสหกรณ์ คลิกเพื่อดูรายละเอียด

 

banner pic

motto