banner news

ข่าวประชาสัมพันธ์

11  โครงการสนับสนุนการผลิตหรือจัดหาปุ๋ยสั่งตัดผ่านสถาบันเกษตรกร คลิกเพื่อดูรายละเอียด , ใบสมัครเข้าร่วมโครงการ new2

11  การจัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 กองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร คลิกเพื่อดูรายละเอียด new2

11  ผังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... คลิกเพื่อดูรายละเอียด new2

11  แบบรายงานการทำธุรกรรมทางการเงินระหว่างสหกรณ์ คลิกเพื่อดูรายละเอียด new2

11  การจัดแสดง ประชาสัมพันธ์ และจำหน่ายสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัยจังหวัดเชียงราย คลิกเพื่อดูรายละเอียด new2

11  เงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ โครงการส่งเสริมอาชีพสมาชิกสหกรณ์และยกระดับคุณภาพสินค้าสหกรณ์ คลิกเพื่อดูรายละเอียด new2

11  วงเงินการกู้ยืมหรือค้ำประกันของสหกรณ์ คลิกเพื่อดูรายละเอียด 

11  รายชื่อสหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ จังหวัดสงขลา คลิกเพื่อดูรายละเอียด 

11  อินโฟกราฟฟิก (Infographic) พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา พ.ศ.2560 คลิกเพื่อดูรายละเอียด 

11  VTR โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต่ร่มพระบารมี เพื่อพัฒนาเกษตรอย่างยั่งยืน คลิกเพื่อรับชม 

11  นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของกรมส่งเสริมสหกรณ์ คลิกเพื่อดูรายละเอียด

 

banner pic

motto