banner news

ข่าวประชาสัมพันธ์

11  แบบรายงานความต้องการใช้ปุ๋ย คลิกเพื่อดูรายละเอียดnew2

11  สาร พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเนื่องในโอกาสวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2562 วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 คลิกเพื่อดูรายละเอียด new2

11  แบบสำรวจข้อมูลสหกรณ์ออมทรัพย์ และสหกรณ์เครดิตยูเนียน คลิกเพื่อดูรายละเอียด new2

11  ยืนยันการขอรับจัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการลดดอกเบี้ยเงินกู้ให้เกษตรกรสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร คลิกเพื่อดูรายละเอียด 

11  ประชาสัมพันธ์แนวทางการจัดการหนี้สินเกษตรกรสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาสหกรณ์ที่เป็นลูกหนี้สถาบันเกษตรกร (สหกรณ์) คลิกเพื่อดูรายละเอียด 

11  เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 คลิกเพื่อดูรายละเอียด 

11  ประชาสัมพันธ์ การสร้างความเข้าใจ เกี่ยวกับการแก้ปัญหาหนี้สินเกษตรกรสมาชิกกองทุนฟื่นฟูและพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน คลิกเพื่อดูรายละเอียด 

11  ประชาสัมพันธ์ วงเงินกู้ยืมหรือค้ำประกันของสหกรณ์ คลิกเพื่อดูรายละเอียด 

11  แบบรายงานการทำธุรกรรมทางการเงินระหว่างสหกรณ์ คลิกเพื่อดูรายละเอียด 

11  เงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ โครงการส่งเสริมอาชีพสมาชิกสหกรณ์และยกระดับคุณภาพสินค้าสหกรณ์ คลิกเพื่อดูรายละเอียด 

11  วงเงินการกู้ยืมหรือค้ำประกันของสหกรณ์ คลิกเพื่อดูรายละเอียด 

11  VTR โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต่ร่มพระบารมี เพื่อพัฒนาเกษตรอย่างยั่งยืน คลิกเพื่อรับชม 

11  นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของกรมส่งเสริมสหกรณ์ คลิกเพื่อดูรายละเอียด

 

banner pic

motto