banner news

ข่าวประชาสัมพันธ์

11  ประชาสัมพันธ์แนวทางการจัดการหนี้สินเกษตรกรสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาสหกรณ์ที่เป็นลูกหนี้สถาบันเกษตรกร (สหกรณ์) คลิกเพื่อดูรายละเอียด new2

11  เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 คลิกเพื่อดูรายละเอียด new2

11  ประชาสัมพันธ์ การสร้างความเข้าใจ เกี่ยวกับการแก้ปัญหาหนี้สินเกษตรกรสมาชิกกองทุนฟื่นฟูและพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน คลิกเพื่อดูรายละเอียด new2

11  ประชาสัมพันธ์ วงเงินกู้ยืมหรือค้ำประกันของสหกรณ์ คลิกเพื่อดูรายละเอียด 

11  ประชาสัมพันธ์โครงการสินเชื่อเพื่อสร้างยุ้งฉางให้เกษตรกรและสถาบันเกษตรกร คลิกเพื่อดูรายละเอียด 

11  การปฏิบัติต่อเกษตรกรสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตร คลิกเพื่อดูรายละเอียด 

11  โครงการสนับสนุนการผลิตหรือจัดหาปุ๋ยสั่งตัดผ่านสถาบันเกษตรกร คลิกเพื่อดูรายละเอียด , ใบสมัครเข้าร่วมโครงการ 

11  แบบรายงานการทำธุรกรรมทางการเงินระหว่างสหกรณ์ คลิกเพื่อดูรายละเอียด 

11  เงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ โครงการส่งเสริมอาชีพสมาชิกสหกรณ์และยกระดับคุณภาพสินค้าสหกรณ์ คลิกเพื่อดูรายละเอียด 

11  วงเงินการกู้ยืมหรือค้ำประกันของสหกรณ์ คลิกเพื่อดูรายละเอียด 

11  VTR โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต่ร่มพระบารมี เพื่อพัฒนาเกษตรอย่างยั่งยืน คลิกเพื่อรับชม 

11  นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของกรมส่งเสริมสหกรณ์ คลิกเพื่อดูรายละเอียด

 

banner pic

motto