banner news

ข่าวประชาสัมพันธ์

11  ขอเชิญร่วมสมัครเข้าร่วมโครงการ เดิน-วิ่ง การกุศล มินิมาราธอน ฟันรัน วันสหกรณ์แห่งชาติ จังหวัดสงขลา ครั้งที่ 1 คลิกเพื่อดูรายละเอียด new2

11  แบบฟอร์มขอกู้เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ (อุทกภัย 2560) new2
       - คำขอกู้พร้อมแผน
       - แบบตรวจสอบคำขอและบันทึกข้อบกพร่อง
       - แบบขอรับจัดชั้นลูกหนี้ กพส.

11  แนวทางการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ผ่านโครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อพัฒนาการเกษตรแบบแปลงใหญ่ คลิกเพื่อดูรายละเอียด new2

11  สำรวจความต้องการ ซ่อมแซมเครื่องจักรกลด้านการเกษตร และความต้องการฝึกอบรมสอนอาชีพ หนังสือเวียน , แบบฟอร์ม new2

11  สำรวจความต้องการเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์เพื่อเยียวยาเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย ปี 2560 หนังสือเวียน , แบบฟอร์ม new2

11  สำรวจมูลหนี้เงินกู้สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่ประสบอุทกภัยภาคใต้ ปี 2560 หนังสือเวียนแบบฟอร์ม new2

11  สำรวจข้อมูลสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ปี 2560/2561  หนังสือเวียน , แบบฟอร์ม 

11  รายชื่อสหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ จังหวัดสงขลา คลิกเพื่อดูรายละเอียด 

11  อินโฟกราฟฟิก (Infographic) พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา พ.ศ.2560 คลิกเพื่อดูรายละเอียด 

11  VTR โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต่ร่มพระบารมี เพื่อพัฒนาเกษตรอย่างยั่งยืน คลิกเพื่อรับชม 

11  นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของกรมส่งเสริมสหกรณ์ คลิกเพื่อดูรายละเอียด

 

banner pic

motto