banner info

ข่าวประชาสัมพันธ์

iconflower2 ประกาศจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ icon new 1

iconflower2ประกาศสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง มาตรการลดการใช้พลังงานของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุพรรณบุรี

iconflower2 ประกาศจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ที่หมดความจำเป็นที่ต้องใช้ในราชการต่อไป จำนวน 1 รายการ 

iconflower2 ประกาศจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ 

iconflower2 ประกาศจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ 

iconflower2 ประกาศจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ที่หมดความจำเป็นที่ต้องใช้ในราชการต่อไป จำนวน 1 รายการ 

iconflower2ประกาศจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ

iconflower2 ประกาศจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ 

iconflower2 ประกาศจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ 

iconflower2 ประกาศจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ 

iconflower2 ประกาศจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ที่หมดความจำเป็นที่ต้องใช้ในราชการต่อไป จำนวน 1 รายการ 

iconflower2 ประกาศจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง ผลการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการสหกรณ์ ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุพรรณบุรี 

iconflower2 ประกาศคณะกรรมการดำเนินการนำรายชื่อพนักงานราชการทั่วไป เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ในตำแหน่งนักวิชาการสหกรณ์ 

iconflower2 แผนปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการของหน่วยงาน สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุพรรณบุรี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

iconflower2 ประกาศสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง มาตรการลดการใช้พลังงานของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุพรรณบุรี 

A4 2560

news activity re4