banner info

ข่าวประชาสัมพันธ์

iconflower2 ประกาศจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ icon new 2

iconflower2 ประกาศจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ 

iconflower2 ประกาศจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ 

iconflower2 ประกาศจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ 

iconflower2 ประกาศจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ที่หมดความจำเป็นที่ต้องใช้ในราชการต่อไป จำนวน 1 รายการ 

iconflower2 ประกาศจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง ผลการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการสหกรณ์ ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุพรรณบุรี 

iconflower2 ประกาศคณะกรรมการดำเนินการนำรายชื่อพนักงานราชการทั่วไป เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ในตำแหน่งนักวิชาการสหกรณ์ 

iconflower2 แผนปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการของหน่วยงาน สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุพรรณบุรี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

iconflower2 ประกาศสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง มาตรการลดการใช้พลังงานของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุพรรณบุรี 

iconflower2 ประกาศสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง มาตรการลดการใช้พลังงานของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุพรรณบุรี 

iconflower2 ประกาศสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง นโบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุพรรณบุรี 

iconflower2 ประกาศจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ 

iconflower2 ประกาศคณะกรรมการดำเนินการนำรายชื่อ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ 

iconflower2 ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต โครงการ "เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560" 

iconflower2 ประกาศจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ

iconflower2 ประกาศคณะกรรมการดำเนินการนำรายชื่อ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ในตำแหน่งนักวิชาการสหกรณ์

iconflower2 กรมส่งเสริมสหกรณ์ เชิญชวนร่วมโครงการและกิจกรรม เนื่องในโอกาศครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย โดยร่วมประดับธงชาติ อาคารสถานที่หน่วยงานและบ้านเรือน

A4 2560

news activity re4