ข่าวสารกองพัฒนาระบบสนับสนุนการสหกรณ์


 News ภาพข่าวกิจกรรม

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "การบริหารธุรกิจสหกรณ์ และการเงินสหกรณ์ "

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา นายภานุวัฒน์  ณ นครพนม ผู้อำนวยการกองพัฒนาระบบสนับสนุนการสหกรณ์ รวมทั้งข้าราชการ ลูกจ้าง

โครงการศึกษาดูงานและติดตามประเมินผลสหกรณ์ที่กู้ยืมเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์