ข่าวสารกองพัฒนาระบบสนับสนุนการสหกรณ์


 News ภาพข่าวกิจกรรม

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การทบทวนแผนยุทธศาสตร์กองทุนพัฒนาสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560"

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา นายภานุวัฒน์  ณ นครพนม ผู้อำนวยการกองพัฒนาระบบสนับสนุนการสหกรณ์ รวมทั้งข้าราชการ ลูกจ้าง

คณะอนุกรรมการ กพส. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสหกรณ์การเกษตรบ้านนาสาร จำกัด

นายเชิดชัย พรหมแก้ว รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ประชุมเจ้าหน้าที่ผู้ปฎิบัติงาน เมื่อวันที่ 27
มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมกองพัฒนาระบบสนับสนุนการสหกรณ์ 2 อาคาร ชั้น 1 

คณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสหกรณ์นิคมท่าแซะ จำกัด จ.ชุมพร

โครงการศึกษาดูงานและติดตามประเมินผลสหกรณ์ที่กู้เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์