h022
table015

 

  องค์ประกอบของคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ
  แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นกรรมการในคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ
  อำนาจและหน้าที่อื่นของ คพช. ที่บัญญัติไว้ในกฎหมายสหกรณ์
คำสั่งแต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการ คพช.
 
  คณะอนุกรรมการคัดสรรผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ
  คณะอนุกรรมการส่งเสริมสนับสนุนการขยายธุรกิจและการลงทุนของสหกรณ์
  คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการจัดตั้งธนาคารสหกรณ์
  คณะอนุกรรมการคัดสรรผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญ ด้านฟื้นฟูกิจการ
  คณะอนุกรรมการพิจารณาเรื่องข้ออุทรณ์
 
 
ประกาศคณะกรรมการพัฒนา
การสหกรณ์แห่งชาติ
เรื่อง ข้อกำหนดการฝากหรือลงทุนอย่างอื่นของสหกรณ์ พ.ศ. 2558 ประกาศ ณ วันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2558
สรุปการประชุม คพช. 
ปี พ.ศ. 2560 สรุปรายงานการประชุม คพช. ครั้งที่ 2/2560 (เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2560)

สรุปรายงานการประชุม คพช.ครั้งที่ 1/2560 (เมื่อนวันที่ 9 มีนาคม 2560)
   
ปี พ.ศ. 2559  สรุปรายงานการประชุม คพช. ครั้งที่ 4/2559 (เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2559)
  สรุปรายงานการประชุม คพช. ครั้งที่ 3/2559 (เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2559)

สรุปรายงานการประชุม คพช. ครั้งที่ 2/2559 (เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2559)
  สรุปรายงานการประชุม คพช. ครั้งที่ 1/2559 (เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559)
 
 ปี พ.ศ. 2558 สรุปรายงานการประชุม คพช. ครั้งที่ 3/2558 (เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2558)
  สรุปรายงานการประชุม คพช. ครั้งที่ 2/2558 (เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2558)
  สรุปรายงานการประชุม คพช. ครั้งที่ 1/2558 (เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558)
 
 ปี พ.ศ. 2557 สรุปรายงานการประชุม คพช. ครั้งที่ 3/2557 (เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2557)
สรุปรายงานการประชุม คพช. ครั้งที่ 2/2557 (เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2557)
สรุปรายงานการประชุม คพช. ครั้งที่ 1/2557 (เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2557)