ข่าวสารกองพัฒนาระบบสนับสนุนการสหกรณ์


 News ภาพข่าวกิจกรรม

h035
ยุทธศาสตร์ กองทุนพัฒนาสหกรณ์ ประจำปี 2561
แผนยุทธศาสตร์กองทุนพัฒนาสหกรณ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564
แผนปฏิบัติการสารสนเทศกองทุนพัฒนาสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
แผนแม่บทสารสนเทศกองทุนพัฒนาสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ยุทธศาสตร์ กองทุนพัฒนาสหกรณ์ ประจำปี 2560
แผนปฏิบัติการกองทุนพัฒนาสหกรณ์ ประจำปี ปีงบประมาณ พ.ศ.2560
แผนยุทธศาสตร์กองทุนพัฒนาสหกรณ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-2562 (ทบทวนครั้งที่ 2 ปี 2559)
แผนยุทธศาสตร์ด้านบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
แผนยุทธศาสตร์ด้านบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-2562 (ทบทวนครั้งที่ 2 ปี 2559)
แผนปฏิบัติการสารสนเทศกองทุนพัฒนาสหกรณ์ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2560
แผนแม่บทสารสนเทศกองทุนพัฒนาสหกรณ์ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2558-2562 (ทบทวนครั้งที่ 2 ปี 2559)
 
ยุทธศาสตร์ กองทุนพัฒนาสหกรณ์ ประจำปี 2559
แผนยุทธศาสตร์กองทุนพัฒนาสหกรณ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-2562 (ทบทวนครั้งที่ 1 ปี 2558)
แผนยุทธศาสตร์ด้านบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
แผนยุทธศาสตร์ด้านบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-2562 (ทบทวนครั้งที่ 1 ปี 2558)
แผนปฏิบัติการสารสนเทศกองทุนพัฒนาสหกรณ์ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2559
แผนแม่บทสารสนเทศกองทุนพัฒนาสหกรณ์ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2558-2562 (ทบทวนครั้งที่ 1 ปี 2558)
 
ยุทธศาสตร์ กองทุนพัฒนาสหกรณ์ ประจำปี 2558
แผนยุทธศาสตร์กองทุนพัฒนาสหกรณ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-2562
แผนยุทธศาสตร์ด้านบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-2562
แผนปฏิบัติการกองทุนพัฒนาสหกรณ์พัฒนาสหกรณ์ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2558
แผนปฏิบัติการด้านบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2558
แผนปฏิบัติการสารสนเทศกองทุนพัฒนาสหกรณ์ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2558

แผนแม่บทสารสนเทศกองทุนพัฒนาสหกรณ์ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2558-2562