ข่าวสารกองพัฒนาระบบสนับสนุนการสหกรณ์


 News ภาพข่าวกิจกรรม

h051
 การประชุมชี้แจง/สัมมนา และประเมินผลจังหวัด
 ทั่วไป
 หลักเกณฑ์การแก้ไขปัญหาหนี้ค้างชำระ
 การชำระหนี้ กพส. ด้วยระบบ Barcode ผ่าน ธกส. (จังหวัด)
 
ปีงบประมาณ 2560
แนวทางการบริหารจัดการเงิน กพส
โครงการสัมมนาเชิงปฎิบัติการ "แนวทางการบริหารจัดการเงิน กพส. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
เอกสารประกอบการบรรยายหัวข้อ "การใช้กองทุนพัฒนาสหกรณ์เป็นเครื่องมือในการส่งเสริมสหกรณ์"
เอกสารประกอบการบรรยายหัวข้อ "การบริหารการจัดการ กพส."
เอกสารประกอบการบรรยายหัวข้อ "ระบบ Barcode "
เอกสารประกอบการบรรยายหัวข้อ "การบริหารจัดการหนี้"
เอกสารประกอบการบรรยายหัวข้อ "การบริหารด้านการเงินและการลงทุน"
เอกสารประกอบการบรรยายหัวข้อ " การดำเนินคดีและการบังคับคดี" Paper1  Paper2  Paper3
 
ปีงบประมาณ 2559
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การทบทวนแผนยุทธศาสตร์ กองทุนพัฒนาสหกรณ์  ประจำปีงบประมาณ 2559
เอกสารประกอบการบรรยายหัวข้อ "ความเชื่อโยง เป้าหมาย ตัวชี้วัด และประเด็นการพัฒนาที่สำคัญ แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12"
เอกสารประกอบการบรรยายหัวข้อ " 9 ข้อเสนอกรรมธิการ กพส."
เอกสารประกอบการบรรยายหัวข้อ "แผนยุทธศาสตร์ "กรมส่งเสริมสหกรณ์" ปี 2560-2580"
เอกสารประกอบการบรรยายหัวข้อ "ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนแผนยุทธศาสตร์ กองทุนพัฒนาสหกรณ์ ครั้งที่ 2"