Action Plan ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2562 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

แผนงานพื้นฐานด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างการเติบโตจากภายใน  (คลิก)

      - งานโครงการ ส่งเสริมสหกรณ์เเละกลุ่มเกษตรกร (จัดตั้งสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร) (คลิก)

     -  ส่งเสริมเเละพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มเเข็งตามศักยภาพ (คลิก)

เเผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านการเเก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำเเละสร้างการเจริญเติบโตจากภายใน) (คลิก)