news1

ข่าวประชาสัมพันธ์


- ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการให้บริการหรือจัดหาปุ๋ยสั่งตัด new
- ประกาศยกเลิกการเรียกสำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน new
- สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรสุรินทร์ จำกัด ประกาศรับสมัครเลือกตั้งเป็นผู้ตรวจสอบกิจการ และ การสรรหาผู้สอบบัญชีภาคเอกชน new
VTR เส้นทางข้าวอินทรีย์ วิถีชุมชน สหกรณ์เกษตรอินทรีย์ทัพไทย จำกัดnew
VTR รายการทุ่งแสงตะวัน ทางเลือกสีเขียว บ้านทัพไทย
- VTR หอมมะลิ ข้าวชาวนาไทยเพื่อคนไทย สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. สุรินทร์ จำกัด
- VTR การสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ สหกรณ์การเกษตรปราสาท จำกัด
- VTR โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต่ร่มพระบารมี เพื่อพัฒนาเกษตรอย่างยั่งยืน 
โครงการความร่วมมือทางการศึกษาเพื่อสานต่ออาชีพพระราชทาน ประจำปี 2561
โครงการส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์