news1

ข่าวประชาสัมพันธ์

- การรับสมัครคัดเลือกองค์กรที่ไม่ใช่องค์กรของรัฐ new
- เชิญสมัครเข้าร่วมโครงการ ร่วมลงขัน ชวนกันไปทำนา new
- การให้กู้เงิน "โครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อบุคลากรภาครัฐปี 2562"new

การอบรมสัมมนาตามแผนพัฒนาศักยภาพกำลังคนภาครัฐให้พร้อมเข้าสู่สังคมสูงอายุnew

- แนวทางปฏิบัติสำหรับสหกรณ์การเกษตรที่จะขอใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ(ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562new

- ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการสหกรณ์
- ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 ตำแหน่งนักวิชาการสหกรณ์
- ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ตำแหน่งนักวิชาการสหกรณ์
- ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการสหกรณ์ 
- ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการให้บริการหรือจัดหาปุ๋ยสั่งตัด
- ประกาศยกเลิกการเรียกสำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน
- สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรสุรินทร์ จำกัด ประกาศรับสมัครเลือกตั้งเป็นผู้ตรวจสอบกิจการ และ การสรรหาผู้สอบบัญชีภาคเอกชน
VTR เส้นทางข้าวอินทรีย์ วิถีชุมชน สหกรณ์เกษตรอินทรีย์ทัพไทย จำกัด
VTR รายการทุ่งแสงตะวัน ทางเลือกสีเขียว บ้านทัพไทย
- VTR หอมมะลิ ข้าวชาวนาไทยเพื่อคนไทย สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. สุรินทร์ จำกัด
- VTR การสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ สหกรณ์การเกษตรปราสาท จำกัด
- VTR โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต่ร่มพระบารมี เพื่อพัฒนาเกษตรอย่างยั่งยืน 
โครงการความร่วมมือทางการศึกษาเพื่อสานต่ออาชีพพระราชทาน ประจำปี 2561
โครงการส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์