kie

img259 1

ข่าวประชาสัมพันธ์

bullet blueประกาศสำนักงานสหกรณ์จังหวัดตาก มีความประสงค์รับสมัคร #คนพิการ เพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง          เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานการเงินและบัญชีมีรายละเอียดดังต่อไป i new

#ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติเป็นคนพิการตามระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติฯกำหนดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 15-21 มีนาคม 2561 ในวันและเวลาราชการ ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตาก  โทรสอบถาม 055-511022,055-512215

bullet blueประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่องการเรียกผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งนักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ (ทั่วไป) นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ (จังหวัดชายแดนภาคใต้) นิติกรปฏิบัติการ (ทั่วไป) และนิติกรปฏิบัติการ (จังหวัดชายแดนภาคใต้) i new

การคัดเลือกสหกรณ์กลุ่มเกษตรกรและบุคคลดีเด่นในงานวันสหกรณ์แห่งชาติ>>>>
   1 แบบกรอกข้อมูลสหกรณ์ (แบบ1-2) ปี 61

     1.1 แบบคำนวณคะแนนสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน,สหกรณ์บริการ ประชุมใหญ่โดยสมาชิก
     1.2 แบบคำนวณคะแนนสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน.สหกรณ์บริการ ประชุมใหญ่โดยผู้แทน
     1.3 แบบคำนวณคะแนนสหกรณ์ภาคการเกษตร ประชุมใหญ่โดยผู้แทน
     1.4 แบบคำนวณคะแนนสหกรณ์ภาคการเกษตร ประชุมใหญ่โดยสมาชิก
     1.5 แบบคำนวณคะแนนสหกรณ์ร้านค้า ประชุมใหญ่โดยผู้แทนสมาชิก
     1.6 แบบคำนวณคะแนนสหกรณ์ร้านค้า ประชุมใหญ่โดยสมาชิก
     1.7 แบบคำนวณคะแนนสหกรณ์ออมทรัพย์ ประชุมใหญ่โดยผู้แทนสมาชิก
     1.8 แบบคำนวณคะแนนสหกรณ์ออมทรัพย์ ประชุมใหญ่โดยสมาชิก
 2 แบบกรอกและประเมินกลุ่มเกษตรกร ปี 61
    2.1 แบบคำนวณคะแนนกลุ่มเกษตรกร ประชุมใหญ่โดยผู้แทนสมาชิก
    2.2 แบบคำนวณคะแนนกลุ่มเกษตรกร ประชุมใหญ่โดยสมาชิก

แบบใบสมัครคัดเลือกบุคลากรและคณะกรรมการดีเด่น.
แบบแสดงความจำนงคัดเลือกสหกรณ์,กลุ่มเกษตรกรดีเด่น 61

 


ข่าวย้อนหลัง

 

img259

 

 

277

 

tse ar taef tae tar teaf tes tegb

 

reed

Neoefe 5E785A0F5A880133B048FF91CA514F55

2919673

      

 


3ew

banner vara bannerdown21new bannerdown19 buttom5 bannerdown16
bannerdown18 bannerdown7 bannerdown6 bannerdown20 ban coopclick
bannerdown22 banner seed banner ric innovation ban ita bannerdown15