eeerr1

ข่าวประชาสัมพันธ์

arrows 147744 960 720ประกาศจังหวัดตาก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการประมูล การขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งเสื่อมสภาพ จำนวน 4 คัน (รอบ ที่ 2) เอกสารแน  i new

arrows 147744 960 720 ประกาศจังหวัดตาก เรื่อง ขอเลื่อนขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งเสื่อมสภาพ จำนวน 4 คัน (รอบ ที่ 2)  เอกสารแนบ  i new

arrows 147744 960 720 ประกาศจังหวัดตาก เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งเสื่อมสภาพ จำนวน 4 คัน (รอบที่2)   เอกสารแนบ   

arrows 147744 960 720 ปาฐกถาพิเศษ ของ รองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) ในงาน การปรับโครงสร้างภาคเกษตรโดยกลไกสหกรณ์

arrows 147744 960 720ปาฐกถาพิเศษ นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หัวข้อ “การขับเคลื่อนภาคการเกษตรด้วยระบบสหกรณ์

arrows 147744 960 720อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ (นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ ) บรรยายพิเศษ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติในการขับเคลื่อนสหกรณ์การเกษตรเป็นองค์กรหลักด้านการเกษตรในระดับอำเภอ

arrows 147744 960 720รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ (นายเชิดชัย พรหมแก้ว) บรรยายพิเศษ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติ ในการขับเคลื่อนสหกรณ์การเกษตรเป็นองค์กรหลักด้านการเกษตรในระดับอำเภอ

arrows 147744 960 720ศูนย์องค์ความรู้ด้านสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์

arrows 147744 960 720แผนภาพการเชื่อมโยงงานตามนโยบายของ รมว.กษ. (เพื่อยกกระดาษ A4)

arrows 147744 960 720โครงการสนับสนุนเงินทุนเพื่อสร้างระบบน้ำในไร่นาของสมาชิกสถาบันเกษตรกร                                                             

                                                                                                                                        arrows 147744 960 720ข่าวย้อนหลัง

frrd