กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1

 

suwatchai 60

นายสุวัฒน์ชัย สุวรรณเกษา

  ตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
  ปริญญาตรี เทคโนโลยีการเกษตรบัณฑิต
  สาขา เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 
  ที่ทำงาน    0-7522-1182  ต่อ 109
  บ้าน 0-7522-3119
  มือถือ 
08-9729-0538  
  เบอร์ประจำตำแหน่ง  08-2275-6290
                                                        emailThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

sunee60

 
นางฐิตารีย์  เสียมไหม  
ตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
  ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์บัณฑิต (การเงิน)
 ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (MBA)   
 ที่ทำงาน
 0-7522-1182  ต่อ 109  
  
มือถือ 
098-671-4218
  
email
sunee_haThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.



sereween 61นางสาวศิริวรรณ  ชูตรัง 
  ตำแหน่ง
 นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
  ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการ)
  ที่ทำงาน
 
 0-7522-1182  ต่อ 109     
  มือถือ 089-646-8767 
  emailsiriwan_ch
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

       

scan01011

นางสาวกิตธิมนต์  ศรีสัญจร
  ตำแหน่ง
เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์
  ปวส   บริหารธุรกิจการบัญชี 
  
ที่ทำงาน     
0-7522-1182 ต่อ 109 
  มือถือ         091-1611808
  email
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.hotmail.com