ฝ่ายบริหารทั่วไป

jar6111111

  นายจรวย  ภูมิชาติ
  ตำแหน่ง  นักจัดการงานทั่วไป
ชำนาญการ
               หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
 
ปริญญาตรี   
สส.บ.สาขาส่งเสริม
                    การเกษตรและสหกรณ์
 ปริญญาตรี   นบ. นิติศาสตร์

 
ที่ทำงาน      
0-7522-1182 ต่อ 103    
  
บ้าน          0-7522-6076                     
                                        มือถือ        
 089-589-3515
      email    jaruayThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นางสุภาพร  ทหารไทย
 ตำแหน่ง  นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ
 ปริญญาตรี 
บริหารธุรกิจบัณฑิต  
       สาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย์         
 
 ที่ทำงาน
  
0-7522-1182 ต่อ 103 
 มือถือ 
082-267-7907
  emailThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

   jer 60
นายเจือ มีสุข
  ตำแหน่ง   
พนักงานพิมพ์ ระดับ ส.3
  
คุณวุฒิ      มัธยมศึกษาตอนปลายปีที่ 5 
  ที่ทำงาน    
0-7522-1182 
  
มือถือ       081-089-2520
 emailThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


 nuttanan

นางสาวณัฐนันท์  ศรีวิรักษ์
ตำแหน่ง   นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผน  
คุณวุฒิ      บริหารธุรกิจบัณฑิต
                (การบัญชี)

ที่ทำงาน    
0-7522-1182  
มือถือ       083-182-5879
emailnutThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 scan55555555

นางวิภาวรรณ  สัมพันธรัตน์
  ตำแหน่ง   นักจัดการงานทั่วไป
  คุณวุฒิ     บริหารธุรกิจบัณฑิต (การตลาด)
  ที่ทำงาน   
0-7522-1182 
  
บ้าน        0-7522-3428
  มือถือ      081-471-6169
 emailThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

tiprat 60นางทิพย์รัตน์ แซ่ลี้
  ตำแหน่ง   
เจ้าพนักงานธุรการ
  
  
คุณวุฒิ     บริหารธุรกิจบัณฑิต  
                (การบริหารทรัพยากรมนุษย์)

  ที่ทำงาน   
0-7522-1182 
  
มือถือ     086-964-4570
  email  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
oil611111นางธิดาพร  พรหมช่วย
  ตำแหน่ง   เจ้าพนักงานธุรการ
  คุณวุฒิ     บริหารธุรกิจบัณฑิต (การตลาด)
  ที่ทำงาน   
0-7522-1182 
  มือถือ      080-942-9125
 emailThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

   

mai62 นางสาวพัชราพันธุ์  รุจิวีราพร
  ตำแหน่ง  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
 
  
คุณวุฒิ    บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
                (สาขาการบัญชี)
 
  ที่ทำงาน   
0-7522-1182 
  มือถือ     081-536-9196
                                                
email  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  Nichakan60 นางนิชกานต์  ชัยปัน
  ตำแหน่ง   เจ้าพนักงานธุรการ

  
คุณวุฒิ    บริหารธุรกิจบัณฑิต 
                (การจัดการทั่วไป)
 
  ที่ทำงาน   
0-7522-1182 
  มือถือ     09-1825-0952
   
email  n
afceeya_khThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.