ฝ่ายบริหารทั่วไป

  

                       ชื่อ   - ว่าง -
                        ตำแหน่ง    - ว่าง -
                                    หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
                        
ปริญญาตรี    - 
                   
                        
ที่ทำงาน      
0-7522-1182 ต่อ 103    
                         
บ้าน          0-7522-6076                     
                                        มือถือ        
  - 
                         เบอร์ประจำตำแหน่ง   - 
                         email  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นางสุภาพร  ทหารไทย
 ตำแหน่ง   นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ
 ปริญญาตรี  
บริหารธุรกิจบัณฑิต  
       สาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย์  
       
ที่ทำงาน  0-7522-1182 ต่อ 103 
มือถือ    082-267-7907
  emailThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

   scan55555555 
นางวิภาวรรณ  สัมพันธรัตน์
  ตำแหน่ง   นักจัดการงานทั่วไป
  คุณวุฒิ     บริหารธุรกิจบัณฑิต (การตลาด)
  ที่ทำงาน   
0-7522-1182 
  
บ้าน        0-7522-3428
  มือถือ      081-471-6169
 email  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 nuttanan

นางสาวณัฐนันท์  ศรีวิรักษ์
ตำแหน่ง   นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผน  
คุณวุฒิ      บริหารธุรกิจบัณฑิต
                (การบัญชี)

ที่ทำงาน    
0-7522-1182  
มือถือ       083-182-5879
emailnutThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Nichakan60นางนิชกานต์  ชัยปัน
  ตำแหน่ง   เจ้าพนักงานธุรการ

  
คุณวุฒิ    บริหารธุรกิจบัณฑิต 
                (การจัดการทั่วไป)
 
  ที่ทำงาน   
0-7522-1182 
  มือถือ     09-1825-0952
    
email 
nafceeya_khThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

tiprat 60นางทิพย์รัตน์ แซ่ลี้
  ตำแหน่ง   
เจ้าพนักงานธุรการ
  
  
คุณวุฒิ     บริหารธุรกิจบัณฑิต  
                (การบริหารทรัพยากรมนุษย์)

  ที่ทำงาน   
0-7522-1182 
  
มือถือ     086-964-4570
  email  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
oil611111นางธิดาพร  พรหมช่วย
  ตำแหน่ง   เจ้าพนักงานธุรการ
  คุณวุฒิ     บริหารธุรกิจบัณฑิต (การตลาด)
  ที่ทำงาน   
0-7522-1182 
  มือถือ      080-942-9125
 email thidaporn_poThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

   

mai62 นางสาวพัชราพันธุ์  รุจิวีราพร
  ตำแหน่ง  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
 
  
คุณวุฒิ    บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
                (สาขาการบัญชี)
 
  ที่ทำงาน   
0-7522-1182 
  มือถือ     081-536-9196
                                
email  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.