กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์

 


-   ว่าง-
  ตำแหน่ง 

                  ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์

  ปริญญาตรี  
  ปริญญาโท 
  ที่ทำงาน  0-7522-1182 ต่อ 104 
 มือถือ     

  email

sodsai60นางสาวสดใส   พลสังข์ 
ตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
 ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต  
 ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต(การตลาด) 
  โทรศัพท์  0-7522-1182 ต่อ 108 

  มือถือ  08-1447-6878
  emailThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 yuparad 60

นางสาวยุพเรศ จุ้งเจริญ
ตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
ปริญญาตรี 
บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบริหารทั่วไป)
ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
ที่ทำงาน
 
0-7522-1182 ต่อ 104 
มือถือ 
081-963-3642
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 vimonpan 60 นางวิมลภัณฑ์  ขวัญทอง
  ตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์
  ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์บัณฑิต  (การจัดการทั่วไป)  
   ที่ทำงาน 
 0-7522-1182 ต่อ 104   
   
บ้าน  0-7521-2356
   มือถือ 083-175-5372
emailVimonpanThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


 warin 60นางสาววารินทร์  สุขการ  
  ตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ 
  ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต  (บัญชี)

  ที่ทำงาน 0-7521-8562  ต่อ 104
  มือถือ 08-9590-7466

 email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.