กลุ่มตรวจการสหกรณ์

 

phakarsit 60

นายปกาศิต สมาธิ
  ตำแหน่ง      
นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
                    ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจการ
สหกรณ์

ปริญญาตรี     เทคโนโลยีการเกษตรบัณฑิต 
สาขา           
เศรษฐศาสตร์สหกรณ์
ปริญญาโท   
วทม.เศรษฐศาสตร์สหกรณ์
ที่ทำงาน      
0-7522-1182 ต่อ 102    
                                   มือถือ   087-277-7729
                                  เบอร์ประจำตำแหน่ง 082-275-8653

                                    emailThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Sopin1111

นางสาวโสภิญ  จันทร์สุข
ตำแหน่ง  นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
ปริญญาตรี บธ.บ. (บัญชี)

ที่ทำงาน 
0-7522-1182 ต่อ 102 
มือถือ  086-383-6588
emailsopin_chThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

serelux 61

นางสาวสิริลักษณ์  นวลขาว
  ตำแหน่ง      นิติกรปฏิบัติการ                           
  ปริญญาตรี   
นิติศาสตร์
ที่ทำงาน     
0-7522-1182 ต่อ 102    
มือถือ         084-758-9515
emailThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Thtip60
นางสาวธารทิพย์  ชูยัง

  ตำแหน่ง   
นักวิชาการสหกรณ์
  
  
ปริญญาตรี  บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี)
  ที่ทำงาน    
0-7522-1182  ต่อ 102   
  
มือถือ    064 854 9356
  emailthanthip_chThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 

 
ttว่าที่ร้อยตรีเจษฎา  ดำรงคดี
 ตำแหน่ง   นิติกร

 
ปริญญาตรี  นิติศาสตร์บัณฑิต
ปริญญาโท  ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์)
ปริญญาโท  บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA)
ที่ทำงาน    
0-7522-1182  ต่อ 102   
  
มือถือ    089-971-3929
emailThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.