กลุ่มตรวจการสหกรณ์

phakarsit 60


นายปกาศิต สมาธิ
ตำแหน่ง  นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
                   
ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจการสหกรณ์
ปริญญาตรี    เทคโนโลยีการเกษตรบัณฑิต 
 สาขา          เศรษฐศาสตร์สหกรณ์
ปริญญาโท   วทม.เศรษฐศาสตร์สหกรณ์
ที่ทำงาน    0-7522-1182 ต่อ 102         
                                       มือถือ    087-277-7729
                                  เบอร์ประจำตำแหน่ง  082-275-8653

                                emailThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.             

Sopin1111นางสาวโสภิญ  จันทร์สุข
ตำแหน่ง
 
 นักวิชาการสหกรณ์ 
              ชำนาญการ

ปริญญาตรี บธ.บ. (บัญชี)

 ที่ทำงาน 
0-7522-1182 ต่อ 102 
มือถือ  086-383-6588
email
Sopin_chThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
   serelux 61นางสาวสิริลักษณ์  นวลขาว
  ตำแหน่ง    นิติกรปฏิบัติการ                           
  ปริญญาตรี   
นิติศาสตร์
 
ที่ทำงาน     
0-7522-1182 ต่อ 102    
มือถือ         084-758-9515
emailThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  
   Thtip60  
นางสาวธารทิพย์  ชูยัง
ตำแหน่ง  
นักวิชาการสหกรณ์
ปริญญาตรีริหารธุรกิจบัณฑิต 
              (การบัญชี)

ที่ทำงาน  
0-7522-1182 ต่อ102  
มือถือ    064 854 9356
email   Thanthip_chThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.                     
  tt 
 นายเจษฎา  ดำรงคดี
 ตำแหน่ง   นิติกร

 
ปริญญาตรี  นิติศาสตร์บัณฑิต
ปริญญาโท  ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต
                (รัฐศาสตร์)

ปริญญาโท  บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต                           (MBA)
                                       ที่ทำงาน    
0-7522-1182  ต่อ 102   
                                       
มือถือ    089-971-3929
                                
email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.