ลูกจ้างชั่วคราว

 

ra

นายรอเฉด  มะหมัดเบ็ญแสละ
 ตำแหน่ง  พนักงานขับรถยนต์
 คุณวุฒิ  
ปริญญาตรี         
 
 ที่ทำงาน
  
0-7522-1182 
 มือถือ 
08-9735-7491
 

 

pen 60

 นางเพ็ญ  ชูตรัง
ตำแหน่ง  พนักงานทำความสะอาด
 คุณวุฒิ 
 ประถมศึกษาปีที่ 6        
 ที่ทำงาน  0-7522-1182 
 มือถือ 
08-4292-8551

j 60นายจงเจตน์  มีสุข
 ตำแหน่ง  พนักงานขับรถยนต์
 คุณวุฒิ 
มัธยมศีกษาตอนปลาย
 ที่ทำงาน  0-7522-1182 
 มือถือ 
08-1188-5650
pp 612นายประเสริฐ  แสงวีระพันธ์ุศิริ
ตำแหน่ง  พนักงานรักษาความปลอดภัย
 คุณวุฒิ
มัธยมศึกษาปีที่ 3     
 ที่ทำงาน  0-7522-1182 
 มือถือ 
08-5161-4209
v 60นายวิทยา  นิลตะ
 ตำแหน่ง  พนักงานขับรถยนต์
 คุณวุฒิ 
 มัธยมศึกษาตอนปลาย         
 ที่ทำงาน  0-7522-1182 
 มือถือ 
08-6296-4544

ap612นายอภิรัตน์  นามเทวี
ตำแหน่ง  พนักงานรักษาความปลอดภัย
 คุณวุฒิ 
มัธยมศึกษาปีที่ 6     
 ที่ทำงาน  0-7522-1182 
 มือถือ 
09 -6001-7633