กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 

 sahoup 60

นายสงบ  เย็นใจ
ตำแหน่งนักวิชาการสหกร์ชำนาญการ
ปริญญาตรี ส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์บัณฑิต
ปริญญาโท รัฐประศาสนาศาสตร์มหาบัณฑิต
ที่ทำงาน  0-7522-1182 ต่อ 109
มือถือ 08-1748-1085
เบอร์ประจำตำแหน่ง  09-3701-6538
                                                        emailsahoupThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

sitthirak60นายสิทธิรักษ์  สมาธิ 
  ตำแหน่ง
 เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส
  
ประกาศนียบัตรวิชาการสหกรณ์
  ที่ทำงาน  
0-7522-1182  ต่อ 109 
  มือถือ 087-621-6301
  email
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Pimonrat62นางสาวพิมลรัตน์   เชาวน์วุฒิกุล
ตำแหน่งนักวิชาการสหกรณ์ชำนาญกา
ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการตลาด
ปริญญาโทบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
ที่ทำงาน 0-7522-1182  ต่อ 109
มือถือ 08-1894-9717

emailPhThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

pong61111นายพงษ์พันธ์  ขาวคง

 ตำแหน่ง   นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
 ปริญญาตรี 
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
ปริญญาโท  บธ.ม. 
 ที่ทำงาน
 
0-7522-1182 ต่อ 104 
 
มือถือ 084-509-0068
  email pongpsan_kaThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Jiraporn

นางจิราพร   โปซิว
ตำแหน่ง
เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์
 ปริญญาตรี  บริหารธุรกิจบัณฑิต(การจัดการ)
 ที่ทำงาน 
0-7522-1182  ต่อ 109

  มือถือ 
08-2420-9107

  emailThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">jiraporn_This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

pinto611111

นางสาวปรียานุช   เพชรช่วย

  ตำแหน่งเจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์
  
ปริญญาตรี   บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการ) 

  ที่ทำงาน     0-7522-1182 ต่อ 109 
  มือถือ         099-2639914
  emailpreeyanutThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">_This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

 

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it." style="color: #0000ff;">