กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 

sahoup 60

นายสงบ   เย็นใจ
 ตำแหน่ง  นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ

  ปริญญาตรีส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์บัณฑิต
  ปริญญาโทรัฐประศาสนศาสตร์ มหาบัณฑิต
  ที่ทำงาน  0-7522-1182  ต่อ 109       

มือถือ 081 - 748-1085
  เบอร์ประจำตำแหน่ง  093-701-6538
 email sahoupThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

sitthirak60นายสิทธิรักษ์  สมาธิ 
  ตำแหน่ง
 เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ชำนาญงาน
  
ปริญญาตรี  ป. สหกรณ์
  ที่ทำงาน  
0-7522-1182  ต่อ 109 
  มือถือ 087-621-6301
  email
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


  Pimonrat62นางสาวพิมลรัตน์   เชาวน์วุฒิกุล
ตำแหน่งนักวิชาการสหกรณ์ชำนาญกา
ปริญญาตรี  บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการตลาด
ปริญญาโท  บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
ที่ทำงาน 0-7522-1182  ต่อ 109
มือถือ 08-1894-9717
emailThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

pong61111นายพงษ์พันธ์  ขาวคง

 ตำแหน่ง   นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
 ปริญญาตรี 
บธ.บ (การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ)
  
ปริญญาโท  บธ.ม. 
 ที่ทำงาน
 
0-7522-1182 ต่อ 104 
 
มือถือ 084-509-0068
  email pongpsan_kaThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

pinto611111นางสาวปรียานุช   เพชรช่วย
  ตำแหน่ง
เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์
  ปริญญาตรี   บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการ) 
  
ที่ทำงาน     
0-7522-1182 ต่อ 109 
  มือถือ         099-2639914
  emailThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Jirapornนางจิราพร   โปซิว
ตำแหน่ง
เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์
ปริญญาตรี  บริหารธุรกิจบัณฑิต(การจัดการ)
ที่ทำงาน 
0-7522-1182  ต่อ 109

มือถือ 
08-2420-9107

  email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.