***แผนปฏิบัติงานและแผนใช้จ่ายประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนงาน  บุคลากรภาครัฐ (ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างการเติบโตจากภายใน)
ผลผลิต  รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข้มแข็ง
กิจกรรมหลัก  ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐกรมส่งเสริมสหกรณ์  (4,889,700.- บาท)
      -  แผนงานบุคลากรภาครัฐ 

แผนงาน  พื้นฐานด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างการเติบโตจากภายใน
ผลผลิต  สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นกลไกการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในระดับชุมชน
กิจกรรมหลัก  ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 
กิจกรรมรอง   ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ
                    (พัฒนาด้านระบบการบริหารจัดการและธรรมาภิบาลในการบริหารสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร)  
                     - งบดำเนินงาน  (2,631,800) 
กิจกรรมย่อย   งานกำกับ ดูแล ตรวจสอบและคุ้มครองระบบสหกรณ์ 
            
กิจกรรมรอง   - รายจ่ายเพื่อการลงทุนสำหรับครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง "ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง" (ทดแทนของเดิม)

กิจกรรมรอง   พัฒนาบุคลากรในสถานศึกษา/ประชาชนทั่วไป
                      - ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน "7 มิถุนายน วันสหกรณ์นักเรียน ประจำปี 2562"

โครงการ  พัฒนาศักยภาพการดำเนินงานของกลุ่มเกษตรกร ปี 2562
กิจกรรมรอง  การพัฒนาบุคลากรกลุ่มเกษตรกร 

กิจกรรมรอง  ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ
กิจกรรม  1. สร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มเกษตรกร เพื่อเข้าถึงแหล่งทุนในการผลิตและการตลาด

กิจกรรมหลัก  การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กิจกรรมรอง   ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ
      - รายจ่ายเพื่อการลงทุนด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ

แผนยุทธศาสตร์  สร้างความมั่นคงและลดความเหลื่อมล้ำทางด้านเศรษฐกิจและสังคม
โครงการ  ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตร (คทช.)
กิจกรรมหลัก  ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพภายใต้โครงการจัดที่ดินตามนโยบายรัฐบาล
กิจกรรมรอง  ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ

โครงการ  ส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
กิจกรรมหลัก   พัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
กิจกรรมรอง  ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ตชด.)
กิจกรรมรอง  คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ 

แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคการเกษตร
โครงการ  พัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจสินค้าเกษตรในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาศักยภาพการเกษตรระดับอำเภอให้มีความพร้อมในการขับเคลื่่อนนโยบาย 
ตัวชี้วัด  สหกรณ์การเกษตรได้รับการพัฒนาศักยภาพให้เป็นสหกรณ์การเกษตรกระดับอำเภอ (แห่ง)
กิจกรรมหลัก  พัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจสินค้าเกษตรในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
กิจกรรมรอง  การพัฒนาธุรกิจของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
   - พัฒนาศักยภาพสหกรณ์ตามแนวทางการพัฒนาสหกรณ์ให้เป็นองค์กรหลักระดับอำเภอ (เพิ่มเติม) เป้าหมาย 2 แห่ง เพิ่มเติม
   - โครงการพัฒนาศักยภาพสหกรณ์ตามแนวทางการพัฒนาสหกรณ์ให้เป็นองค์กรหลักระดับอำเภอ เป้าหมาย  4  แห่ง

 โครงการ  ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
กิจกรรมหลัก  สนับสนุนกิจกรรมสหกรณ์ในศูนย์เรียนรุ้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
กิจกรรมรอง  ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร

วัตถุประสงค์  เพื่อขับเคลื่อนสหกรณ์ให้เป็นองค์กรระดับอำเภอ
โครงการ   พัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)
กิจกรรมหลัก  พัฒนาสมาชิกสหกรณ์เป็นสมาชิกปราดเปรื่อง (Smart Merber)
กิจกรรมรอง  การพัฒนาธุรกิจของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

โครงการ  พัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน 
กิจกรรมหลัก  ส่งเสริมการเกษตรตามแนวทางทฤษฎีใหม่ในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
กิจกรรมรอง  ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพจังหวัดตรัง 

โครงการ  ระบบส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่
กิจกรรมหลัก  สนับสนุนการดำเนินการบริหารจัดการเกษตรแบบแปลงใหญ่ในรูปแบบสหกรณ์ 
กิจกรรมรอง   การพัฒนาธุรกิจของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

โครงการ   พัฒนาสถาบันเกษตรกรรูปแบบประชารัฐ
กิจกรรมหลัก  สนับสนุนการพัฒนาสถาบันเกษตรรูปแบบประชารัฐ
กิจกรรมรอง  การพัฒนาธุรกิจของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร

โครงการ  พัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุทมเกษตรกร
กิจกรรมหลัก  พัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร
กิจกรรมรอง  1. แผนความเข้มแข็ง : พัฒนาด้านระบบการบริหารจัการองค์กรและธรรมาภิบาลในการบริหาร
                   2. แผนพัฒนาธุรกิจ : พัฒนาธุรกิจของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
                        - งบดำเนินงาน 
                        - เงินอุดหนุน

โครงการ  พัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร 
กิจกรรมหลัก  พัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร
กิจกรรมรอง  สนับสนุนและเสริมสร้างความเขัมแข็งขององค์กรหลักระดับอำเภอ
กิจกรรมย่อยที่ 1 : พัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินธุรกิจรวบรวมและแปรรูปผลผลิตภาคการเกษตร
กิจกรรมย่อยที่ 2 : เพิ่มศักยภาพการผลิตสินค้าเกษตรให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้น
กิจกรรมย่อยที่ 3 : พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการองค์กรให้ได้มาตรฐาน
กิจกรรมย่อยที่ 4 : เพิ่่มประสิทธิภาพการดำเนินธุรกิจสหกรณ์ให้สามารถแข่งขันได้ 
     1) โครงการ  พัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่่มสู่การรับรองมาตรฐาน
     2) โครงการ  พัฒนาศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์สู่ร้านค้าชุมชน
     3) โครงการ ส่งเสริมการปลูกพืชหลังฤดูทำนาและพืชหลังโค่นยางพารา
     4) โครงการ พัฒนาผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ขั้นพื้นฐาน
     5) โครงการ  รวบรวมผลผลิตทางการเกษตรในสหกรณ์

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*    แผนงาน งบประมาณ 61
      - โครงการพัฒนาความเข้มแข็งสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
      - โครงการ ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร "คทช" 

      - โครงการเพ่ิ่มศักยภาพการรวบรวมและการแปรรูปยางพาราในสถาบันเกษตรกร "ไทยนิยม ยั่งยืน"
             * กิจกรรม เพิ่มศักยภาพการรวบรวมและการแปรรูปยางพาราในสถาบันเกษตรกร

*  แผนงาน งบประมาณ 60
 
   

 

แผนปฏิบัติงานและแผนใช้จ่ายประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
แผนงาน ผลผลิต/โครงการ กิจกรรมหลัก
แผนงานพื้นฐาน (Function)
 แผนงาน บุคลากรภาครัฐ
 แผนงานรองบุคลากรภาครัฐ ส่งเสริม
 รายการ บุคลากรภาครัฐส่งเสริมเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ
    กิจกรรมหลัก  ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
    - ** กิจกรรมรอง บุคลากรภาครัฐกรมส่งเสริมสหกรณ์
        - กิจกรรมรอง พนักงานราชการ
          1. หลักเกณฑ์
          2. จังหวัดตรัง 
แผนงาน พื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
 แผนงานรองส่งเสริมเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ
 ผลผลิต สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการพัฒนาสู่ความเข้มแข็ง
    กิจกรรมหลัก การจัดงานมหกรรมสินค้าสหกรณ์
        - กิจกรรมรอง มหกรรมสินค้าสหกรณ์
    กิจกรรมหลัก พัฒนาเกษตรกรสู่เกษตรกรปราดเปรื่อง
        - ** กิจกรรมรอง พัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง
    กิจกรรมหลัก ขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์
        - กิจกรรมรอง สนับสนุนวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์
    กิจกรรมหลัก ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรสู่ความเข้มแข็ง
        - ** กิจกรรมรอง ส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรตามระบบ CPS (รวมอำนวยการส่วนภูมิภาค)
          1. หลักเกณฑ์
          2. แผนปฏิบัติงาน
        - ** กิจกรรมรอง กำกับ ดูแล คุ้มครองระบบสหกรณ์
        - ** กิจกรรมรอง เสริมสร้างและสนับสนุนความเข้มแข็งของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
        - ** กิจกรรมรอง พัฒนาความเข้มแข็งสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร
         - ** กิจกรรมรอง คณะกรรมการกลางกลุ่มเกษตรกร
           - ** กิจกรรมรอง พัฒนาสหกรณ์ออมทรัพย์เป็นองค์กรวางแผนทางการเงินแก่สมาชิก
        - ** กิจกรรมรอง พัฒนาศักยภาพสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
แผนงานยุทธศาสตร์ (Agenda)
 แผนงาน แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเกษตรกรอย่างเป็นระบบ
    กิจกรรมหลัก การพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
        - ** กิจกรรมรอง ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
         - ** กิจกรรมรอง การประกวดการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในสหกรณ์ทุกประเภทและกลุ่มเกษตรกร
        - ** กิจกรรมรอง เกษตรทฤษฎีใหม่
 โครงการตลาดเกษตรกร
    กิจกรรมหลัก สนับสนุนตลาดเกษตรกรของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
        - กิจกรรมรอง ตลาดเกษตรกรของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
 โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่
    กิจกรรมหลัก เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปาล์มน้ำมันของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
        - กิจกรรมรอง พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชพลังงาน (ปาล์มน้ำมัน)
    กิจกรรมหลัก สนับสนุนสหกรณ์เป็นผู้ค้าขายสินค้าเกษตรรายใหญ่
        - ** กิจกรรมรอง สนับสนุนสหกรณ์เป็นผู้ค้าขายสินค้าเกษตร
 โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
    กิจกรรมหลัก พัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
        - ** กิจกรรมรอง พัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
 โครงการธนาคารสินค้าเกษตร
    กิจกรรมหลัก สนับสนุนธนาคารสินค้าเกษตร
        - กิจกรรมรอง ธนาคารสินค้าเกษตร
 โครงการพัฒนาความเข้มแข็งสหกรณ์
    กิจกรรมหลัก พัฒนาความเข้มแข็งและยกระดับชั้นสหกรณ์
        - ** กิจกรรมรอง พัฒนาความเข้มแข็งและยกระดับชั้นสหกรณ์
                 - กิจกรรมย่อย  พัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรเป็นองค์กรหลักระดับอำเภอ
                 - กิจกรรมย่อย  สร้างความเข้มแข็งของสหกรณ์ในพื้นที่การเกษตรแบบแปลงใหญ่
แผนงานบูรณาการ
 แผนงาน บูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข้มแข็ง
 โครงการพัฒนากลุ่มอาชีพสร้างมูลค่าเพิ่มในสังกัดสถาบันเกษตรกร
    กิจกรรมหลัก พัฒนากลุ่มอาชีพสร้างมูลค่าเพิ่มในสังกัดสถาบันเกษตรกร
        - ** กิจกรรมรอง พัฒนากลุ่มอาชีพในสถาบันเกษตรกรเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม
 แผนงาน บูรณาการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
 โครงการส่งเสริมบริหารจัดการธุรกิจการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ในสหกรณ์ภาคการเกษตร
    กิจกรรมหลัก บริหารจัดการธุรกิจการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ในสหกรณ์ภาคการเกษตร
        - กิจกรรมรอง ส่งเสริมบริหารจัดการธุรกิจการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ในสหกรณ์ภาคการเกษตร