แผนปฏิบัติงานและแผนใช้จ่ายประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
แผนงาน ผลผลิต/โครงการ กิจกรรมหลัก
แผนงานพื้นฐาน (Function)
 แผนงาน บุคลากรภาครัฐ
 แผนงานรองบุคลากรภาครัฐ ส่งเสริม
 รายการ บุคลากรภาครัฐส่งเสริมเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ
    กิจกรรมหลัก  ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
    - ** กิจกรรมรอง บุคลากรภาครัฐกรมส่งเสริมสหกรณ์
        - กิจกรรมรอง พนักงานราชการ
          1. หลักเกณฑ์
          2. จังหวัดตรัง 
แผนงาน พื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
 แผนงานรองส่งเสริมเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ
 ผลผลิต สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการพัฒนาสู่ความเข้มแข็ง
    กิจกรรมหลัก การจัดงานมหกรรมสินค้าสหกรณ์
        - กิจกรรมรอง มหกรรมสินค้าสหกรณ์
    กิจกรรมหลัก พัฒนาเกษตรกรสู่เกษตรกรปราดเปรื่อง
        - ** กิจกรรมรอง พัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง
    กิจกรรมหลัก ขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์
        - กิจกรรมรอง สนับสนุนวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์
    กิจกรรมหลัก ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรสู่ความเข้มแข็ง
        - ** กิจกรรมรอง ส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรตามระบบ CPS (รวมอำนวยการส่วนภูมิภาค)
          1. หลักเกณฑ์
          2. แผนปฏิบัติงาน
        - ** กิจกรรมรอง กำกับ ดูแล คุ้มครองระบบสหกรณ์
        - ** กิจกรรมรอง เสริมสร้างและสนับสนุนความเข้มแข็งของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
        - ** กิจกรรมรอง พัฒนาความเข้มแข็งสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร
         - ** กิจกรรมรอง คณะกรรมการกลางกลุ่มเกษตรกร
           - ** กิจกรรมรอง พัฒนาสหกรณ์ออมทรัพย์เป็นองค์กรวางแผนทางการเงินแก่สมาชิก
        - ** กิจกรรมรอง พัฒนาศักยภาพสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
แผนงานยุทธศาสตร์ (Agenda)
 แผนงาน แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเกษตรกรอย่างเป็นระบบ
    กิจกรรมหลัก การพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
        - ** กิจกรรมรอง ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
         - ** กิจกรรมรอง การประกวดการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในสหกรณ์ทุกประเภทและกลุ่มเกษตรกร
        - ** กิจกรรมรอง เกษตรทฤษฎีใหม่
 โครงการตลาดเกษตรกร
    กิจกรรมหลัก สนับสนุนตลาดเกษตรกรของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
        - กิจกรรมรอง ตลาดเกษตรกรของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
 โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่
    กิจกรรมหลัก เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปาล์มน้ำมันของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
        - กิจกรรมรอง พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชพลังงาน (ปาล์มน้ำมัน)
    กิจกรรมหลัก สนับสนุนสหกรณ์เป็นผู้ค้าขายสินค้าเกษตรรายใหญ่
        - ** กิจกรรมรอง สนับสนุนสหกรณ์เป็นผู้ค้าขายสินค้าเกษตร
 โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
    กิจกรรมหลัก พัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
        - ** กิจกรรมรอง พัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
 โครงการธนาคารสินค้าเกษตร
    กิจกรรมหลัก สนับสนุนธนาคารสินค้าเกษตร
        - กิจกรรมรอง ธนาคารสินค้าเกษตร
 โครงการพัฒนาความเข้มแข็งสหกรณ์
    กิจกรรมหลัก พัฒนาความเข้มแข็งและยกระดับชั้นสหกรณ์
        - ** กิจกรรมรอง พัฒนาความเข้มแข็งและยกระดับชั้นสหกรณ์
                 - กิจกรรมย่อย  พัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรเป็นองค์กรหลักระดับอำเภอ
                 - กิจกรรมย่อย  สร้างความเข้มแข็งของสหกรณ์ในพื้นที่การเกษตรแบบแปลงใหญ่
แผนงานบูรณาการ
 แผนงาน บูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข้มแข็ง
 โครงการพัฒนากลุ่มอาชีพสร้างมูลค่าเพิ่มในสังกัดสถาบันเกษตรกร
    กิจกรรมหลัก พัฒนากลุ่มอาชีพสร้างมูลค่าเพิ่มในสังกัดสถาบันเกษตรกร
        - ** กิจกรรมรอง พัฒนากลุ่มอาชีพในสถาบันเกษตรกรเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม
 แผนงาน บูรณาการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
 โครงการส่งเสริมบริหารจัดการธุรกิจการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ในสหกรณ์ภาคการเกษตร
    กิจกรรมหลัก บริหารจัดการธุรกิจการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ในสหกรณ์ภาคการเกษตร
        - กิจกรรมรอง ส่งเสริมบริหารจัดการธุรกิจการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ในสหกรณ์ภาคการเกษตร