วันที่ 27 ธันวาคม 2561 
นายชาย คงแก้ว สหกรณ์จังหวัดตรัง
ในฐานะรองนายทะเบียนสหกรณ์มอบหมายให้
นายสุวัฒน์ชัย สุวรรณเกษา
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1
ประธานคณะผู้ตรวจการสหกรณ์ (เฉพาะกิจ)
ณ ชุมนุมสหกรณ์จังหวัดตรัง จำกัด


เป็นประธานการประชุมกำกับ ติดตามการดำเนินการตรวจการ
ชุมนุมสหกรณ์จังหวัดตรัง จำกัด พร้อมชี้แจงแนวทางในการตรวจการสหกรณ์
ให้เป็นไปในทิศทางที่ถูกต้อง ชัดเจน  แก่คณะผู้ตรวจการสหกรณ์