วันที่ 7 มกราคม 2562
นายชาย คงแก้ว สหกรณ์จังหวัดตรัง
พร้อมด้วยข้าราชการ ลูกจ้างประจำ
และพนักงานราชการ

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตรัง เข้าร่วมอบรม โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ "หลักสูตรหลักประจำ" รุ่นที่ 1/61 "เป็นเบ้า เป็น แม่พิมพ์" ณ ศูนย์ประชุมเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ตำบลควนปริง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง